A+ A A-

Заседание 14.12.2012 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
 
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.46, ал.2, т.1 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково
 
С В И К В А М:
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
НА ШЕСТНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
на 14 декември 2012 год. /петък/ от 9.00 ч. в зала „ХАСКОВО"
с проект за следния 
 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
 
1. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: допълнение на Раздел ІІІ „Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги” в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково.
2. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет - Хасково относно: изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване на безопасността на движението на територията на Община Хасково.
3. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет - Хасково относно: отмяна на Наредба за допълнително материално стимулиране на служителите в Община Хасково.
4. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: определяне отстъпка от 5 на сто на физически и юридически лица, предплатили годишния размер на такса битови отпадъци до 30.04.2013 г.
5. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: корекция на плана за разпределение на капиталовите разходи на Община Хасково за 2012 г.
6. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: упълномощаване на Кмета на Община Хасково за проучване на възможността за придобиване на имоти, собственост на „Хасково Табак” АД – в ликвидация за сметка на задълженията на дружеството.
7. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: допълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2012 г. и продажба на земеделски имоти, общинска собственост.
8. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: възмездно придобиване на правото на собственост върху имоти – собственост на физически лица за изграждане на общинска инфраструктура.
9. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет – Хасково относно: създаване на Общинско телевизионно студио.
10. Обсъждане Докладна записка от общинските съветници Евгени Колев и Железан Узунов относно: изясняване на фактическото състояние на общинска собственост – полски пътища в землището на Община Хасково.
11. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет - Хасково относно: предложение до Министъра на здравеопазването.
12. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет - Хасково относно: закриване на Целодневна детска градина „Патиланци” с.Корен, Община Хасково.
13. Обсъждане Докладна записка от общинския съветник Златко Марчев относно: откриване на процедура по приемане на Общинска програма за асистирана репродукция, като част от социалните дейности на Община Хасково.
14. Обсъждане Докладна записка от Представителна група „ГЕРБ” в Общински съвет – Хасково относно: допълнение на Решение №260 от 30.01.2009 г. на Общински съвет – Хасково.
15. Обсъждане Докладна записка от Постоянната комисия по спорт, туризъм и младежки дейности при Общински съвет – Хасково относно: приемане на Декларация за достъп до спорт в Община Хасково.
16. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет – Хасково относно: одобряване на Подробен устройствен план – план за застрояване за имот №059012, м. „Вълчан баир”, землище на с.Клокотница, Община Хасково.
17. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет – Хасково относно: одобряване на Подробен устройствен план – план за застрояване, план-схема и парцеларен план за електрозахранване за поземлен имот №000039, м. „Хъдирлек”, землище на с.Текето, Община Хасково.
18. Питания към кмета на Община Хасково.
 
Материалите по дневния ред са на разположение в Общински съвет -  Хасково.
 
Заседанията на Постоянните комисии ще се провеждат, както следва:
 
На 10.12.2012 г. /понеделник/:

ПК по здравеопазване, екология и социалния дейности - 15.00 ч.
 
ПК по земеделието, горите и проблемите на селата - 16.00 ч.
 
ПК по общинска собственост и стопанска политика - 17.00 ч.
 
 
На 11.12.2012 г. /вторник/:

ПК по ТСУ и транспорт - 16.00 ч.
 
ПК по бюджет и финанси - 17.00 ч.
 
 
На 12.12.2012 г. /сряда/:

ПК по образование, култура, вероизповедания - 15.00 ч.
 
ПК по спорт, туризъм и младежки дейности - 16.00 ч.
 
ПК по обществен ред и законност - 17.00 ч.
 
 
 
Иван Иванов
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
 
 
 
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art