A+ A A-

Заседание 23.11.2012 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
 
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 46, ал. 2, т. 1 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково
 
С В И К В А М:
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
НА ПЕТНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
на 23 ноември 2012 год. /петък/ от 9.00 ч. в зала „ХАСКОВО”
с проект за следния
 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
 
1. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за разкопаване на елементите на техническата инфраструктура на Община Хасково.
2. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: допълнение на чл.23, ал.1, т.2 от Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства  и осигуряване безопасността на движението на територията на Община Хасково.
3. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: допълнение на чл.5 от Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Хасково. 
4. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: допълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2012 г. и отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост.
5. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: отдаване под наем без търг или конкурс на недвижим имот, частна общинска собственост за нуждите на Сдружение „Съюз на пенсионерите”- гр.Хасково. 
6. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет – Хасково относно: упълномощаване на директора на ОУ “Н.Й.Вапцаров” – гр.Хасково за провеждане на публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на недвижим имот –  публична общинска собственост – терен от 25 кв.м., находящ се в двора на училището, предназначен за монтиране на преместваем павилион за производство и  продажба на закуски.
7. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: изменение и допълнение на Решение №225 от  22.06.2012 г. на Общински съвет - Хасково.
8. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: предоставяне на управление на Сграда за траурни ритуали на  „Обреден дом” ЕООД – гр.Хасково.
9. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението на земеделски имоти – публична общинска собственост с НТП пасище – мери за неземеделски нужди.
10. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: одобряване на Годишен план за ползване на дървесина през 2013 г. от горски територии, собственост на Община Хасково, съгласно чл.95, ал.1 от Закона за горите и Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти.
11. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: одобряване на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване на част от жилищен район „Република” между ул. „Акация”, ул. „Могила”, ул. „Ятак” и ул. „Ястреб”, гр.Хасково.
12. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за реконструкция на електропровод ВЕЛ 220кV „Константиново” при км 52+380, попадащ в землището на с.Александрово, община Хасково /обект АМ „Марица”, „Оризово – Капитан Андреево”, участък „Оризово – Харманли”/.
13. Питания към кмета на Община Хасково.
 
Материалите по дневния ред са на разположение в Общински съвет -  Хасково.
 
Заседанията на Постоянните комисии ще се провеждат, както следва:
 
На 19.11.2012 г. /понеделник/:
 
ПК по земеделието, горите и проблемите на селата - 16.00 ч.
ПК по общинска собственост и стопанска политика - 17.00 ч.
 
 
На 20.11.2012 г. /вторник/:
 
ПК по ТСУ и транспорт - 16.00 ч.
ПК по бюджет и финанси - 17.00 ч.
 
 
На 21.11.2012 г. /сряда/:
 
ПК по образование, култура, вероизповедания - 15.00 ч.
ПК по обществен ред и законност - 17.00 ч.
 
 
 
Иван Иванов
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art