A+ A A-

Заседание 26.10.2012 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
 
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.46, ал.2, т.1 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково
 
С В И К В А М:
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
НА ЧЕТИРИНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
на 26 октомври 2012 год./петък/от 9.00 ч. в зала „Хасково"
с проект за следния 
 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
 
1. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: даване съгласие за поемане на финансов ангажимент под формата на запис на заповед в размер на отпуснатия аванс по Договор за безвъзмездна финансова помощ по Проект: „Център за настаняване от семеен тип в УПИ ХV, кв.63 и Център за настаняване от семеен тип в УПИ ІІ, кв.798 по плана на гр.Хасково”.
2. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: даване съгласие за поемане на финансов ангажимент под формата на запис на заповед в размер на отпуснатия аванс по Договор за безвъзмездна финансова помощ по Проект: „Изграждане на лъчетерапевтичен комплекс към „Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково” ЕООД – гр.Хасково”.
3. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: упълномощаване на кмета на Община Хасково за водене на преговори.
4. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково.
5. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: изменение на Наредбата за управление на общинските пътища.
6. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: обособяване и включване на нови паркоместа към „синя зона” за паркиране на МПС срещу почасово заплащане в Зона „Център” и прилежащите към нея улици на град Хасково.
7. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: промяна на числеността на ОП „Паркинги и гаражи” – гр.Хасково поради включване на нови паркоместа към „синя зона”.
8. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: утвърждаване на критериите за оценка и класиране на участниците в конкурса за възлагане на обществен превоз на пътници по общинска, областна и републиканска транспортни схеми за провеждане на конкурс и утвърждаване на пакетите от автобусни линии за включване в конкурса.
9. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет – Хасково относно: даване съгласие за частично опрощаване на временен безлихвен заем на „Тролейбусен транспорт” ЕООД – гр.Хасково.
10.Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет – Хасково относно: преобразуване на СУ „Стефан Караджа” – гр.Хасково от общинско в държавно спортно училище.
11.Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет – Хасково относно: опрощаване на задължение, представляващо наложена имуществена санкция на „Черай Линес” ООД – гр.Хасково. 
12.Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: одобряване на Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот №77195.112.11, м. „Карамутли”, землище на гр.Хасково, специализирана ел.схема и парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура.
13.Питания към кмета на Община Хасково.
 
Материалите по дневния ред са на разположение в Общински съвет -  Хасково.
 
Заседанията на Постоянните комисии ще се провеждат, както следва:
 
На 22.10.2012 г. /понеделник/:
 
ПК по здравеопазване, екология и социални дейности - 15.00 ч.
 
ПК по общинска собственост и стопанска политика - 17.00 ч.
 
 
На 23.10.2012 г. /вторник/:
 
ПК по ТСУ и транспорт - 16.00 ч.
 
ПК по бюджет и финанси - 17.00 ч.
 
 
На 24.10.2012 г. /сряда/:
 
ПК по евроинтеграция, участие по оперативни
програми и международни връзки - 14.00 ч.
 
ПК по образование, култура и вероизповедания - 15.00 ч.
 
ПК по обществен ред и законност - 17.00 ч.
 
 
 
 
ИВАН ИВАНОВ
Председател  на 
Общински съвет – Хасково

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art