A+ A A-

Извънредно заседание 17.10.2012 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
 
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.46, ал.2, т.1, чл.47, ал.4 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –  Хасково
 
С В И К В А М:
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
НА ТРИНАДЕСЕТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ
на 17 октомври 2012 год. /сряда/ от 9.00 ч. в зала „ХАСКОВО”
с проект за следния 
 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
 
1. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: Приемане на зони за въздействие по Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Хасково”, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., регистрационен номер на Договор за безвъзмездна помощ  № BG161PO001/1.4-07/2010/025 от 23.06.2011 г.
 
Материалите по дневния ред са на разположение в Общински съвет -  Хасково.
 
Заседанията на Постоянните комисии ще се провеждат, както следва:
 
На 16.10.2012 г. /вторник/:
ПК по ТСУ и транспорт и ПК по общинска собственост и стопанска политика - 16.00 ч.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Иван Иванов/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art