A+ A A-

Заседание 28.09.2012 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
 
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.46, ал.2, т.1 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково
 
С В И К В А М:
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
НА ДВАНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
на 28 септември 2012 год./петък/от 9.00 ч. в зала
„ХАСКОВО”
с проект за следния
 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
 
1. Обсъждане Информация от кмета на Община Хасково относно: изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове, състоянието на общинският дълг и строителната програма за първо полугодие на 2012 г .
2. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: даване съгласие за сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, с цел реализиране на Проект: “Подкрепа за прилагане     на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура в градските агломерации”.
3. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: утвърждаване на маломерни и слети паралелки в учебните заведения на територията на Община Хасково по Наредба №7 от 29.12.2000 г. на МОМН за учебната 2012/2013 г.
4. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: финансиране на Целодневна детска градина №4 „Ежко Бежко” – гр.Хасково за периода до приключване на бюджетната 2012 г.
5. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет - Хасково относно: упълномощаване на директора на ОУ „Л.Каравелов” – с.Узунджово, община Хасково за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на земеделски земи, находящи се в землището на с.Узунджово.
6. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет - Хасково относно: даване на разрешение за продажба на имуществото на „Център по дентална медицина І – Хасково” ЕООД – 
гр.Хасково – в ликвидация, съгласно изготвените нови пазарни оценки от лицензиран оценител.
7. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: осигуряване на допълнителен собствен принос за целите на подписване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.2 „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Схема BG161PO001/3.2-02/2011: „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Проект: „Развитие на регионален туристически продукт: Хасково – Димитровград – Стамболово”.
8. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: даване съгласие за кандидатстване по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., Приоритетна ос 5: „Техническа помощ“, Операция 5.3: „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР“, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период", с Проект: „ Укрепване на капацитета на Община Хасково за участие по ОПРР за периода 2014-2020 г.”
9. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: изменение на Раздел VІІ „Такси за административни услуги” от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково.
10. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: промени в Наредбата за общинските жилища. 
11. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: прекратяване на съсобственост между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на общината. 
12. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: приемане на нова оценка на недвижим имот, за който има открита процедура за продажба. 
13. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: продажба на имоти – частна общинска собственост. 
14. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: определяне на максимална цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег.
15. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: даване на съгласие за определяне на нова автогара.
16. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: именуване на улица в гр.Хасково.
17. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: одобряване на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на кв.204, кв.205, кв.206, ул. „Щерю Вапцаров”, гр.Хасково.
18. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: одобряване на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на част от кв.370б и 370в, гр.Хасково.
19. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за електрозахранване на поземлен имот №045001, м. „Парапан гьол”, землище на с.Криво поле, Община Хасково.
20. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: одобряване на Подробен устройствен план – план за застрояване, план-схеми за електрозахранване и водоснабдяване за поземлен имот №135012, м. „До село”, землище на с.Александрово, Община Хасково.
21. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: предварително съгласие на Общински съвет – Хасково за прокарване на подземна кабелна линия през общински имоти – полски пътища №000399 /м.При гробето/, №000387 /м.Момин геран/, №060019 /м.Илджеви чеири/, №000400 /м.Касърките/, пасища/мери/ №050529, №000403, №050516, №050512 /м.Кайречки лозя/ и имоти №000402 /м.Кайречки лозя/ и №000280 /м.Парапан гьол/ полски път за нуждите на „Космо България Мобайл” ЕАД за външно ел.захранване с кабел НН на „Базова станция на №6178 Криво поле”, находяща се в имот №045001, м.”Парапан гьол”, землище на с.Криво поле, община Хасково.
22. Питания към кмета на Община Хасково.
 
Материалите по дневния ред са на разположение в Общински съвет -  Хасково.
 
Заседанията на Постоянните комисии ще се провеждат, както следва:
 
На 24.09.2012 г. /понеделник/:
ПК по здравеопазване, екология и социални
дейности - 15.00 ч.
ПК по общинска собственост и
стопанска политика - 17.00 ч.
 
 
На 25.09.2012 г. /вторник/:
ПК по ТСУ и транспорт - 16.00 ч.
ПК по бюджет и финанси - 17.00 ч.
 
 
На 26.09.2012 г. /сряда/:
ПК по евроинтеграция, участие по оперативни 
програми и международни връзки - 14.00 ч.
ПК по образование, култура, вероизповедания - 15.00 ч.
ПК по обществен ред и законност - 17.00 ч.
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Иван Иванов/
 
 
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art