A+ A A-

Заседание 20.07.2012

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.46, ал.2, т.1 от

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково 

С В И К В А М:

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

НА ЕДИНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ

на 20 юли 2012 год. /петък/ от 9.00 ч. в зала „ХАСКОВО”

с проект за следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  

1. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: кандидатстване по Проект: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Хасково”.
2. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: осигуряване на средства за покриване на допустимите разходи, включително собствения принос по Проект: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Хасково”.
3. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: изпълнение на Проект: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Хасково”.
4. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: приемане актуализацията на Програмата за управление на дейностите по отпадъците на Община Хасково за периода 2012-217 г.
5. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: приемане актуализация на Програмата и Плана за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на община Хасково за периода 2012 – 2014 г.
6. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: допълнение на чл.29 от Наредбата за обществения ред при използване на ППС и осигуряване безопасността на движението на територията на Община Хасково.
7. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково.
8. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково.
9. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост.
10. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: изменение на Решение №70 от 03.02.2012 г. на Общински съвет – Хасково.
11. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: изменение на Решение №150 от 30.03.2012 г. на Общински съвет – Хасково.
12. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: отдаване под наем без търг или конкурс на недвижим имот, частна общинска собственост.
13. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: продажба на имоти – частна общинска собственост.
14. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: прекратяване на съсобственост между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на общината.
15. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет - Хасково относно: удължаване срока на ликвидация на „Център по дентална медицина І – Хасково” ЕООД – гр.Хасково – в ликвидация.
16. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет - Хасково относно: избор на управител на „Тролейбусен транспорт” ЕООД – гр.Хасково.
17. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: предварително съгласие на Общински съвет – Хасково за изграждане на Приемо-предавателна GSM/UMITS станция на „БТК” АД в общински поземлен имот №000039, м. „Хъдирлек”, землището на с.Текето и прокарване на въздушна кабелна линия през същия имот за захранване на станцията.
18. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: одобряване на Подробен устройствен план – план за застрояване и план-схеми и парцеларни планове за електрозахранване и водоснабдяване, пътни връзки за поземлени имоти №77195.128.8, 77195.128.2, 77195.128.3 и 77195.128.7, м. „Дерекьой топра”, гр.Хасково.
19. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: одобряване на Подробен устройствен план – изменение на плана за улична регулация на пл. „Атлантически” и изменение на плана за застрояване на УПИ І за озеленяване и часовникова кула, кв.848 по плана на гр.Хасково.
20. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: специализирана план-схема за ВиК и парцеларен план за селищна ВиК инфраструктура м. „Каменец”, м. „Кенана”, ж.р. „Изгрев” и ж.р. „Орфей”, гр.Хасково.
21. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: одобряване на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на част от ж.к. „Бадема”, северно от ул. „22-ри септември”, гр.Хасково.
22. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: одобряване на подробен устройствен план – специализирана план-схема за електрозахранване на еднофамилна жилищна сграда, намираща се в поземлен имот №77195.31.56, м. „Казан топра” по КК на гр.Хасково.
23. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: одобряване на Подробен устройствен план – план за застрояване и план-схеми за електрозахранване и водоснабдяване за поземлен имот №011004, м. „Къра”, землище на с.Стамболийски, Община Хасково.
24. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: именуване на алея в гр.Хасково.
25. Обсъждане Докладна записка от Докладна записка от Представителна група „Коалиция за Хасково” в Общински съвет относно: изменение на чл.26, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Хасково.
26. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет - Хасково относно: приемане Отчет за дейността на Общински съвет - Хасково.
27. Питания към кмета на Община Хасково.

Материалите по дневния ред са на разположение в Общински съвет -  Хасково.

 

Заседанията на Постоянните комисии ще се провеждат, както следва:

 

            На 16.07.2012 г. /понеделник/:

            ПК по здравеопазване, екология и социални

            дейности - 15.00 ч.

            ПК по общинска собственост и

            стопанска политика  - 17.00 ч.

 

            На 17.07.2012 г. /вторник/:

            ПК по ТСУ и транспорт     - 16.00 ч.

            ПК по бюджет и финанси - 17.00 ч.

 

            На 18.07.2012 г. /сряда/:

            ПК по образование, култура, вероизповедания - 15.00 ч.

            ПК по обществен ред и законност                    - 17.00 ч.

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

            СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                                /Иван Иванов/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art