A+ A A-

Заседание 22.06.2012

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.46, ал.2, т.1 от

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково

СВИКВАМ:

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

НА ДЕСЕТО  ЗАСЕДАНИЕ

на 22 юни 2012 год./петък/от 9.00 ч. в зала „ХАСКОВО”

с проект за следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: обособяване и включване на нови паркоместа към „синя зона” за паркиране на МПС срещу почасово заплащане в зона Център и прилежащите към нея улици на град Хасково.

2.Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: промяна на числеността на ОП „Паркинги и гаражи” – гр.Хасково, поради включване на нови паркоместа към „синя зона”.

3.Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: учредяване на възмездно право на строеж върху общински имот.

4.Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: прекратяване на съсобственост между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на общината.

5.Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението на земеделски имоти, публична общинска собственост с начин на трайно ползване пасище-мера, за неземеделски нужди в землището на с.Тракиец, Община Хасково.

6.Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост и даване на съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс.

7.Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет - Хасково относно: упълномощаване директора на ОУ „В.Левски” – с.Книжовник, Община Хасково за провеждане на публичен търг с явно наддаване при условията на Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост.

8.Обсъждане Докладна записка от общинския съветник Иван Панайотов относно: допълнение на Решение №260 от 30.01.2009 г. на Общински съвет – Хасково.

9.Обсъждане Докладна записка от общинския съветник Митко Ламбов относно: даване съгласие за отпускане на средства на Футболен клуб „Хасково-2”.

10.Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: даване съгласие за участие на Община Хасково по Програми за безвъзмездно финансиране на проекти в страни членски на ЕС – „Финансов механизъм на европейското икономическо пространство” /”ЕЕА Grants 2009-2014”/ и „Норвежки финансов механизъм” /”Norway Grants 2009-2014”/, Програмни области №5 Енергийна ефективност, №6 Възобновяеми енергийни източници, №7 Адаптиране към климатичните промени и №21 Иновации за зелена индустрия.

11.Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: даване съгласие за участие на Община Хасково по Проект за електронно правителство, по Програма за безвъзмездно финансиране на проекти в страни членски на ЕС –  „Норвежки финансов механизъм” /”Norway Grants 2009-2014”/, Програмни области №3 Мониторинг и интегрирано планиране и контрол на околната среда и №25 – Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество между страната-бенефициент и Норвежки публични институции, местни и регионални власти.

12.Обсъждане Докладна записка от Групата общински съветници на ПП „ГЕРБ” относно: даване съгласие за кандидатстване по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони с Проект: „Първоначално залесяване на неземеделски земи в Община Хасково”.

13.Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: вземане на решение за прекратяване на дейността на „Общински стоков пазар” ЕООД – гр.Хасково и откриване на процедура по ликвидация.

14.Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет – Хасково относно: учредяване право на ползване за настаняване на пчелини върху земи – общинска собственост.

15.Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: приемане на План за защита на населението при бедствия на територията на Община Хасково.

16.Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: одобряване на Подробен устройствен план – план за застрояване и план-схема за водоснабдяване за поземлен имот №77195.127.41, м. „Дерекьой топра” – гр.Хасково.

17.Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за външно ел.захранване на базова станция на „Вивател” №РD2291, намираща се в поземлен имот №000067, землище на с.Зорница, Община Хасково.

18. Питания към кмета на Община Хасково.

Материалите по дневния ред са на разположение в Общински съвет -  Хасково.

Заседанията на Постоянните комисии ще се провеждат, както следва:

На 18.06.2012 г. /понеделник/:

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности                - 15.00 ч.

ПК по земеделието, горите и проблемите на селата                  - 16.00 ч.

ПК по общинска собственост и стопанска политика                    - 17.00 ч.

На 19.06.2012 г. /вторник/:

ПК по ТСУ и транспорт                                                           - 16.00 ч.

ПК по бюджет и финанси                                                       - 17.00 ч.

На 20.06.2012 г. /сряда/:

ПК по евроинтеграция, участие по оперативни програми и международни връзки - 14.00 ч.

ПК по образование, култура и вероизповедания                      - 15.00 ч.

ПК по спорт, туризъм и младежки дейности                           - 16.00 ч.

ПК по обществен ред и законност                                          - 17.00 ч.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                                                             /Иван Иванов/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art