A+ A A-

Заседание 01.06.2012

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.46, ал.2, т.1 от

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково 

СВИКВАМ: 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

НА ДЕВЕТО  ЗАСЕДАНИЕ

на 1 юни 2012 год./петък/от 9.00 ч. в зала „ХАСКОВО”

с проект за следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: допълнение на решение №60 от 03.02.2012 г. на Общински съвет – Хасково.

2.Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: допълнение на чл.26, ал.4 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково.

3.Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: изменение на чл.56 Б, ал.1, т.1, подт.18 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково.

4.Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: допълнение на чл.30 от Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на Община Хасково.

5.Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на територията на Община Хасково.

6.Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: допълнение в Наредба за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост.

7.Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за2012 г. и отдаване под наем на имоти, общинска собственост.

8.Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: управление и разпореждане с общинска собственост.

9.Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: прекратяване на съсобственост между Община Хасково и физически лица.

10.Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: отдаване на земеделски земи под наем.

11.Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: кандидатстване по схема за безвъзмездна финансова помощ ВG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г. за създаване на Звено за услуги в домашна среда „Достойна подкрепа” към Домашен социален патронаж – гр.Хасково.

12.Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: приемане на Инструкция за таксите за услуги в домашна среда, предоставяни по схема за безвъзмездна финансова помощ ВG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г. в Звеното за услуги в домашна среда „Достойна подкрепа” към Домашен социален патронаж.

13.Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: намаляване капацитета на Дом за деца, лишени от родителска грижа „Надежда” – гр.Хасково.

14.Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: откриване и именуване на Целодневна детска градина в гр.Хасково.

15.Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: закриване на Целодневна детска градина „Патиланци” – с.Корен, Община Хасково.

16.Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: увеличаване на капацитета на Център за обществена подкрепа – гр.Хасково.

17.Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет – Хасково относно: упълномощаване на директора на ОУ „Л.Каравелов” – с.Узунджово, Община Хасково за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на земеделски земи и ученически стол при условията на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост.

18.Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет – Хасково относно: приемане на годишните счетоводни отчети за2011 г. на общинските търговски дружества.

19.Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет – Хасково относно: приемане на годишните счетоводни отчети за 2010 и2011 г. на „Център за дентална медицина І – Хасково” ЕООД – гр.Хасково – в ликвидация.

20.Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: вземане на решения за избор на управител и за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на „Тролейбусен транспорт” ЕООД – гр.Хасково.

21.Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: определяне на представители на Община Хасково в търговски дружества, в които общината е акционер или съдружник.

22.Обсъждане Докладна записка от Постоянната комисия по спорт, туризъм и младежки дейности при Общински съвет – Хасково относно: даване съгласие за отпускане на средства на Баскетболен клуб „Хасково”.

23.Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: одобряване на годишен план за ползване на дървесина през2012 г. от горски територии, собственост на Община Хасково, съгласно чл.95, ал.1 от Закона за горите и Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти.

24.Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: даване на мандат за гласуване на представителя на Община Хасково в заседание на Общото събрание на „Асоциация по ВиК Хасково”.

25.Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: одобряване на Подробен устройствен план – изменение на план за регулация на УПИ І, кв.61 и кв.67а, гр.Хасково.

26.Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: одобряване на Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот №77195.542.27, м. „Черния камък”, гр.Хасково.

27.Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: одобряване на Подробен устройствен план – план за застрояване, план-схема и парцеларен план за електрозахранване за поземлен имот №000067, м. „Балък дорасъ”, землище на с.Зорница,  Община Хасково.

28.Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет – Хасково относно: опрощаване на неправомерно получено парично обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст.

29.Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: удостояване със званието „Почетен гражданин на Хасково” – Веселин Златинов.

30. Питания към кмета на Община Хасково.

Материалите по дневния ред са на разположение в Общински съвет -  Хасково.

Заседанията на Постоянните комисии ще се провеждат, както следва:

На 28.05.2012 г. /понеделник/:

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности                                                    - 15.00 ч.

ПК по земеделието, горите и проблемите на селата                                                      - 16.00 ч.

ПК по общинска собственост и стопанска политика                                                        - 17.00 ч.

На 29.05.2012 г. /вторник/:

ПК по ТСУ и транспорт                                                                                                - 16.00 ч.

ПК по бюджет и финанси                                                                                           - 17.00 ч.

На 30.05.2012 г. /сряда/:

ПК по евроинтеграция, участие по оперативни програми и международни връзки          - 14.00 ч.

ПК по образование, култура и вероизповедания                                                           - 15.00 ч.

ПК по спорт, туризъм и младежки дейности                                                                - 16.00 ч.

ПК по обществен ред и законност                                                                               - 17.00 ч.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                                                              /Иван Иванов/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art