A+ A A-

Заседание 27.04.2012

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
 
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.46, ал.2, т.1 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково
 
С В И К В А М:
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
 
НА ОСМО  ЗАСЕДАНИЕ
на 27 април 2012 год. /петък/ от 9.00 ч. в зала „ХАСКОВО”
с проект за следния
 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
    
1.Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Референтен номер BG161PO005/10/1.11/02/16, Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв.ж., попадащи в градски агломерационни ареали”, Процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 е.ж.”, на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, с Проект: „Разширение на селищна ВиК мрежа – гр.Хасково”.
2.Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет - Хасково относно: допълнение на Решения №№124, 125, 126 и 127 от 30.03.2012 г. на Общински съвет – Хасково, касаещи избор на управители на общински лечебни заведения – еднолични търговски дружества с ограничени отговорност.
3.Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет – Хасково относно: отмяна на чл.16, ал.7 и ал.7 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Хасково и отмяна на т.19 и т.20 от чл.56 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково.
4.Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: изменение и допълнение на чл.56 „Б”, ал.7 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково.           
5.Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: приемане на Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост и Наредба за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост.
6.Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: промяна в Списъка на имоти – публична общинска собственост.
7.Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: предоставяне на недвижим имот – общинска собственост за безвъзмездно управление на юридически лица на бюджетна издръжка.          
8.Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: предоставяне за безвъзмездно управление на недвижим имот за спортна дейност.
9.Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: приемане на План за развитие на социалните услуги за 2012 г. на Община Хасково.  
10.Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2012 г.
11.Обсъждане Докладна записка от председателя на Групата общински съветници от ДПС в Общински съвет - Хасково относно: учредяване на безвъзмездно право на строеж на Районно мюфтийство – Хасково за нуждите на Местното поделение в с. Стамболийски, за изграждане на Молитвен дом в с. Стамболийски върху терен, предсавляващ УПИ ХV с площ 830 кв. м., част от УПИ I по плана за регулация на с. Стамболийски, община Хасково.
12.Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: одобряване на Подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот №77195.543.32, м. „Черния камък/Стопански двор”, гр.Хасково.
13.Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: одобряване на Подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване за поземлени имоти №77195.33.65 и №77195.333.66, м. „Бюкя”, землище на гр.Хасково.
14.Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: одобряване на Подробен устройствен план –план за застрояване за поземлен имот №77195.127.38, гр.Хасково, (м. „Дерекьой топра”).
15. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: промяна на маршрутните разписания на автобусни линии по направление: Хасково – с.Брягово и Хасково – с.Динево.
16.Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет – Хасково относно: отпускане на персонална пенсия.
17. Питания към кмета на Община Хасково.
 
Материалите по дневния ред са на разположение в Общински съвет - Хасково.
 
Заседанията на Постоянните комисии ще се провеждат, както следва:
 
На 23.04.2012 г. /понеделник/:
ПК по здравеопазване, екология и социални дейности                  - 15.00ч.                                                    
ПК по земеделието, горите и проблемите на селата                     - 16.00ч.                                                                 
ПК по общинска собственост и стопанска политика                       - 17.00ч.                                                
 
На 24.04.2012 г. /вторник/:
ПК по ТСУ и транспорт                                                                - 16.00 ч.
ПК по бюджет и финанси                                                             - 17.00 ч.
 
На 25.04.2012 г. /сряда/:
ПК по евроинтеграция, участие по оперативни програми и международни връзки  - 14.00ч.                         
ПК по образование, култураи вероизповедания                                 - 15.00 ч.
ПК по спорт, туризъм и младежки дейности                                    - 16.00 ч.
ПК по обществен ред и законност                                                    - 17.00 ч.
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:
                  /Иван Иванов/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art