A+ A A-

Заседание 30.10.2009

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ХАСКОВО

 С В И К В А М:

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

НА  ДВАДЕСЕТ И ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ

НА 30 ОКТОМВРИ 2009 ГОД./ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч. В ЗАЛА“ХАСКОВО”
 С ПРОЕКТ ЗА СЛЕДНИЯ

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТКМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЪРВА ЗА ОТОПЛЕНИЕ НА КЛУБОВЕТЕ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ.

2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТКМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ НА ЧЛ.56, Т.14А ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТКМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТМЯНА НА ДЕЙСТВАЩИТЕ НАРЕДБА ЗА ОБЩИНСКИТЕ ЖИЛИЩА И СПИСЪК С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИТЕ ЖИЛИЩА И ПРИЕМАНЕ НА НОВИ.

5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДАЖБА НА  ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ.

7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

8. ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД – СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

9. ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА.

10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ПАЗАРНА ОЦЕНКА НА ОБЕКТ: “ХИРУРГИЧЕСКИ БЛОК КЪМ МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА, ЗАСТРОЕНА В ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.725.80.1 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ХАСКОВО” И ОТКРИВАНЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ.

11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНСНО: ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ОБЕКТ: “ЕТАЖЕН ПАРКИНГ С ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ” В ГРАД ХАСКОВО.

12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ “ТЕНИС КЛУБ ХАСКОВО”.

13.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОФИНАНСИРАНЕ НА ФУНКЦИЯ “ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ” НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

14.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.10.48.

15.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.424.69.

16.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.526.1.

17.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.109.3.

18.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 77195.332.15 И 77195.332.16.

19.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.337.19.

20.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПЛАН-СХЕМИ И ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ, ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ И ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОНЕН ПЛАН ЗА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 77195.333.42 И 77195.333.54.

21.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ОБЩИНА ХАСКОВО ДА УЧАСТВА КАТО ПАРТНЬОР ПО ПРОЕКТ НА РСО “МАРИЦА”: “BULGARIAN-GREEKPASSPORT” /БЪЛГАРО-ГРЪЦКО ПАРТНЬОРСТВО ЧРЕЗ ПОДКРЕПА, УСЛУГИ И РЕШЕНИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ОТКРИТ РЕГИОНАЛЕН ЕКИП/ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ЕВРОПЕЙСКО ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ – ГЪРЦИЯ 2007 – 2013 Г.

22.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ОБЩИНА ХАСКОВО ДА УЧАСТВА КАТО ПАРТНЬОР НА ОБЩИНА ТЕРМАЙКОС – ГЪРЦИЯ, ПРЕФЕКТУРА СОЛУН ПО ПРОЕКТ: “РАЗВИТИЕ И ПОДКРЕПА НА МЕСТНИ СТРУКТУРИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПНОСТТА” ПО ПРОГРАМАТА ЗА ЕВРОПЕЙСКО ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ГЪРЦИЯ - БЪЛГАРИЯ 2007 – 2013 Г. INTERREG ІІІ.

23.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ОБЩИНА ХАСКОВО ДА УЧАСТВА КАТО ПАРТНЬОР НА ОБЩИНА ОРЕСТИАДА – ГЪРЦИЯ, ПРЕФЕКТУРА ЕВРОС ПО ПРОЕКТ: “УКРЕПВАНЕ НА РЕЧНИ БРЕГОВЕ В ХИМОНО, НЕОХОРИ И ВАЛТОС, ОБЩИНА ОРЕСТИАДА”” ПО ПРОГРАМАТА ЗА ЕВРОПЕЙСКО ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ГЪРЦИЯ - БЪЛГАРИЯ 2007 – 2013 Г. INTERREG ІІІ.

24.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ЕВРОПЕЙСКО ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ГЪРЦИЯ - БЪЛГАРИЯ 2007 – 2013 Г. INTERREG ІІІ С ПРОЕКТ: “УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИ И ЗАЩИТА ОТ НАВОДНЕНИЯ С.ТРАКИЕЦ, ОБЩИНА ХАСКОВО”.

25.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДОСТАВЯНЕ УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – ГР.ХАСКОВО ЗА НУЖДИТЕ НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И СПАСЯВАНЕ”.

26.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УПЪЛНОМОЩАВАНЕ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

27.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО УЧАСТИЕ НА ОБЩИНАТА В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И ПРИВАТИЗАЦИЯ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: УПЪЛНОМОЩАВАНЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБЩИНА ХАСКОВО В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “МБАЛ”АД – ГР.ХАСКОВО ЗА НАЧИНА НА ГЛАСУВАНЕ В ПРЕДСТОЯЩОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ.

28.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТПУСКАНЕ НА ПЕРСОНАЛНА ПЕНСИЯ.

29.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:

 

На 26.10.2009 г. /понеделник /:

ПК по здравеопазване и социални дейности                 - 15.00 ч.

ПК по земеделие, горско стопанство и

проблемите на кметствата                                              - 16.00 ч.

ПК по общинска собственост                                          - 17.00 ч.

На 27.10.2009 г. /вторник /:

ПК по участие на общината в търговски

дружества и приватизация                                             - 15.00 ч.
 
ПК по ТСУ и екология                                                      - 16.00 ч.

ПК по бюджет                                                                    - 17.00 ч.

На 28.10.2009 г. /сряда/:

ПК по евроинтеграция, международни

връзки и сдружаване                                                      - 14.00 ч.

ПК по образование, култура, вероизповедания,

младежта, спорта и туризма                                         - 15.00 ч.

ПК по транспорт                                                              - 16.00 ч.

ПК по законността, контрол по изпълнение

решенията на ОбС и следприватизационен контрол  - 17.00 ч.

 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:
                       /Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art