A+ A A-

Заседание 18.12.2009

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ХАСКОВО
 
СВИКВАМ
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
    НА  ДВАДЕСЕТ И СЕДМО ЗАСЕДАНИЕ
НА 18 ДЕКЕМВРИ 2009 ГОД./ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч. В ЗАЛА“ХАСКОВО”
 
С ПРОЕКТ ЗА СЛЕДНИЯ
 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
       
1.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТКОМИСИЯТА, ИЗБРАНА С РЕШЕНИЕ №422 ОТ 27.11.2009 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД - ХАСКОВО.
2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ОБЩИНА ХАСКОВО ДА УЧАСТВА КАТО ПАРТНЬОР ПО ПРОЕКТ НА РСО “МАРИЦА”: “BULGARIAN-TURKISH NEIGHBORING ECONOMICS TO WORK AND OVERCOME REGIONAL KNOTS” /БЪЛГАРО-ТУРСКА МРЕЖА/ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ – ТУРЦИЯ.
3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК-КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ИНЖ.НЕДЯЛКА СТАНЕВА ОТНОСНО: ВТОРА КОРЕКЦИЯ НА ПЛАНА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА 2009 Г.
5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК-КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ИНЖ.НЕДЯЛКА СТАНЕВА ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОП “МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР” – ГР.ХАСКОВО.
6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК-КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ИНЖ.НЕДЯЛКА СТАНЕВА ОТНОСНО: ПРОМЯНА В СТРУКТУРАТА И ЧИСЛЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА НА ОП “ЕКОПРОГРЕС” – ГР.ХАСКОВО.
7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК-КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ИНЖ.НЕДЯЛКА СТАНЕВА ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК-КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ИНЖ.НЕДЯЛКА СТАНЕВА ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА.
9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК-КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ИНЖ.НЕДЯЛКА СТАНЕВА ОТНОСНО: ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ НА ПАЗАР  Ж.К. “ОРФЕЙ”.
10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК-КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ИНЖ.НЕДЯЛКА СТАНЕВА ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.544.13, МЕСТНОСТ “ГЬОРЧОВКАТА”, ЗЕМЛИЩЕ ХАСКОВО.
11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК-КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ИНЖ.НЕДЯЛКА СТАНЕВА ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УЧИЛИЩА – ПРЕИМУЩЕСТВЕНИ ПОЛЗВАТЕЛИ НА УЧИЛИЩНИ АВТОБУСИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ МОМН ЗА ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ ДО ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2009/2010 Г.
12.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
 
МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.
ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:
 
На 14.12.2009 г. /понеделник /:
ПК по общинска собственост                                              - 17.00 ч.
 
На 15.12.2009 г. /вторник /:
ПК по ТСУ и екология                                                           - 16.00 ч.
ПК по бюджет                                                                         - 17.00 ч.
 
На 16.12.2009 г. /сряда/:
ПК пообразование, култура, вероизповедания,
младежта, спорта и туризма                                                - 15.00 ч.
ПК по законността, контрол по изпълнение
решенията на ОбС и следприватизационен контрол     - 17.00 ч.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
                       /Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art