A+ A A-

Заседание 29.01.2010

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ХАСКОВО
 
СВИКВАМ 
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
НА  ДВАДЕСЕТ И ОСМО ЗАСЕДАНИЕ
НА29 ЯНУАРИ 2010 ГОД./ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч. В ЗАЛАХАСКОВО
 
   С ПРОЕКТ ЗА СЛЕДНИЯ
 
   Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
       
1.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ЧИСЛЕНОСТТА И СТРУКТУРАТА НА ОП “ЕКОПРОГРЕС” – ГР.ХАСКОВО.
2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ ЧИСЛЕНОСТТА И СТРУКТУРАТА  НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ХАСКОВО.
3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НЕЙНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ 2009 Г. ПО РЕДА НА НАРЕДБАТА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.
4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2010 Г.
5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА, ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ, СТРОИТЕЛНАТА ПРОГРАМА И ПЛАНА ЗА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА 2010 Г.
6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА СФОРМИРАНЕ НА ЕКИПИ ЗА ПРОВЕРКА.
7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ОЦЕНКИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ЗА КОИТО ИМА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДАЖБА, СЪГЛАСНО: Т.1 ОТ РЕШЕНИЕ №320 ОТ 29.05.2009 Г.; РЕШЕНИЕ №226 ОТ 28.11.2008 Г.; РЕШЕНИЕ №369 ОТ 28.08.2009 Г. И Т.4,5 И 6 ОТ РЕШЕНИЕ №352 ОТ 28.08.2009 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО.
8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ.
9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА “ОБРЕДЕН ДОМ” И ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА “ОБРЕДЕН ДОМ” ЕООД И  “ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ” ЕООД.
12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С №77195.215.5, МЕСТНОСТ “УВАТА”, ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ХАСКОВО.
13.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 77195.213.18, 77195.213.19 И 77195.213.20, МЕСТНОСТ “УВАТА”, ГР.ХАСКОВО
14.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.338.8, МЕСТНОСТ “СУЧУКМАЗ”, ГР.ХАСКОВО.
15.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СХЕМИ И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ И ВЪНШНО ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АТЕЛИЕ, ОФИСИ И ГАРАЖИ, НАМИРАЩА СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.424.17, МЕСТНОСТ “ИДИМИРЛИ” ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ХАСКОВО.
16.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.737.401, МЕСТНОСТ “КАЗАН ТОПРА”, ГР.ХАСКОВО; ПЛАН-СХЕМА И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ИЗМЕСТВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ЕЛ.ПРОВОД, ПРЕМИНАВАЩ ПРЕЗ ИМОТ №77195.737.401.
17.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН-СХЕМА И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ РД 296_А, НАМИРАЩА СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 000305, МЕСТНОСТ “ГОРНА КЮПРИЯ, ЗЕМЛИЩЕ С.КРИВО ПОЛЕ, ОБЩИНА ХАСКОВО.
18.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ОБЩИНА ХАСКОВО ДА УЧАСТВА КАТО ПАРТНЬОР НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” – ГР.ХАСКОВО ПО ПРОЕКТ №0007115 – ПРОГРАМА “БЪЛГАРСКИТЕ БИБЛИОТЕКИ – МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ ЗА ВСЕКИ”.  
19.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
20. ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
21.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
22.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО И НАРЕДБАТА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА И ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
23.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТМЯНА НА: НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КРИЗИ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ БЕДСТВИЯ; НАРЪЧНИК И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИТЕ ЗА РЕАКЦИЯ ПО ВРЕМЕ НА БЕДСТВИЯ; НАРЪЧНИК И ИНСТРУКЦИЯ ЗА БИЗНЕСА ЗА РЕАКЦИЯ ПО ВРЕМЕ НА БЕДСТВИЯ; ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КРИЗИ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ БЕДСТВИЯ И ПРИЕМАНЕ НА НОВА НАРЕДБА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ВЕДНО С ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ЕДНОЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЦИ И ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО И ПЛАН ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ БЕДСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
24.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ИСКАНЕ ЗА ОПРОЩАВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ОТ НЕПРАВОМЕРНО ПОЛУЧЕНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БЕЗРАБОТИЦА.
25.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА ОТ М.МАЙ 2009 Г. ДО М.ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ВКЛ.
26.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
 
МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.
ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:
 
На 25.01.2010 г. /понеделник /:
ПК по здравеопазване и социални дейности                        - 15.00 ч.
ПК по земеделие, горско стопанство и проблемите
на кметствата                                                                     - 16.00 ч.
ПК по общинска собственост                                              - 17.00 ч.
 
На 26.01.2010 г. /вторник /:
ПК по участие на общината в търговски дружества
и приватизация                                                                  - 15.00 ч.
ПК по ТСУ и екология                                                        - 16.00 ч.
ПК по бюджет                                                                   - 17.00 ч.
 
 
На 27.01.2010 г. /сряда/:
ПК по евроинтеграция, международни връзки
и сдружаване                                                                  - 14.00 ч.
ПК пообразование, култура, вероизповедания,
младежта, спорта и туризма                                            - 15.00 ч.
ПК по транспорт                                                              - 16.00 ч.
ПК    по законността, контрол по изпълнение
решенията на ОбС и следприватизационен контрол         - 17.00 ч.
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
                             /Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art