A+ A A-

Заседание 26.03.2010

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ХАСКОВО
 
С В И К В А М:
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
НА ТРИДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
НА 26 МАРТ 2010 ГОД./ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч. В ЗАЛА“ХАСКОВО”
 
С ПРОЕКТ ЗА СЛЕДНИЯ
 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
     
1.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013 Г. КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО С ПРОЕКТ: “ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ОБЕКТИ В ОБЩИНСКАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА НА ХАСКОВО”.
2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА АНТИКРИЗИСНА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСОВА СТАБИЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА 2010 Г.
3. ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ С ДЛЪЖНИЦИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
 7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА И ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №38 ОТ 25.01.2008 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО В ЧАСТТА НА Т.6 “ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗАЛИ В МЛАДЕЖКИ ДОМ”.
9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА  НА ОП “МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР” – ГР.ХАСКОВО.
10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ЗАМЯНА НА ДЪЛГ СРЕЩУ ИМОТ – ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.
11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ОТКРИВАНЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДАЖБА.
12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА.
13.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
14.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИМЕНУВАНЕ НА УЛИЦА В ГРАД ХАСКОВО.
15.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНА КЪПАЛНЯ В КВ. “РЕПУБЛИКА” – ГР.ХАСКОВО.
16.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА В СТРУКТУРАТА И ЧИСЛЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА НА ОП “ЕКОПРОГРЕС” – ГР.ХАСКОВО.
17.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ОТНОСНО: ОБЯВЯВАНЕ НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА ЗОНА, СВОБОДНА ОТ ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ И ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ХРАНИ.
18.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
 
МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.
ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:
 
На 22.03.2010 г. /понеделник /:
ПК по здравеопазване и социални дейности                    - 15.00 ч.
ПК по общинска собственост                                               - 17.00 ч.
 
На 23.03.2010 г. /вторник /:
ПК по ТСУ и екология                                                            - 16.00 ч.
ПК по бюджет                                                                           - 17.00 ч.
 
На 24.03.2010 г. /сряда/:
ПК пообразование, култура, вероизповедания,
младежта, спорта и туризма                                                 - 15.00 ч.
ПК по транспорт                                                                      - 16.00 ч.
ПК по законността, контрол по изпълнение
решенията на ОбС и следприватизационен контрол       - 17.00 ч.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
                             /Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art