A+ A A-

Заседание 30.04.2010

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ХАСКОВО 
 
С В И К В А М
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
НА ТРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ
НА 30 АПРИЛ 2010 ГОД./ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч. В ЗАЛА“ХАСКОВО”
 
С ПРОЕКТ ЗА СЛЕДНИЯ
 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
 
1.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА НУЖДИТЕ НА СПОРТЕН КЛУБ.
2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЗА НУЖДИТЕ НА КЛУБ ПО ГИМНАСТИЧЕСКИ СПОРТОВЕ “ЮНАК” – ГР.ХАСКОВО.
4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ НА СТРУКТУРАТА НА ОП “МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР” – ГР.ХАСКОВО.
5. ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ НА СТРУКТУРАТА НА ОП “ЕКОПРОГРЕС” – ГР.ХАСКОВО.
6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ НА Т.3 ОТ РЕШЕНИЕ №388 ОТ 25.09.2009 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО.
7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №194 ОТ 19.09.2008 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО.
8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
10. ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
11. ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЕКТ “ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ” .
12. ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.185.27, МЕСТНОСТ “КАЗАН ТОПРА”, ЗЕМЛИЩЕ ГР.ХАСКОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО.
13. ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМА И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ И КОМУНИКАЦИОННО-ТРАНСПОРТЕН ПЛАН ЗА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ №77195.130.9 И №77195.130.10, МЕСТНОСТ “ДЕРЕКЬОЙ ТОПРА”, ЗЕМЛИЩЕ ГР.ХАСКОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО.
14. ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМИ И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ И ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ, КОМУНИКАЦИОННО-ТРАНСПОРТЕН ПЛАН И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.556.4, МЕСТНОСТ “КЕМЕРА”, ЗЕМЛИЩЕ БОЛЯРОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО.
15. ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМИ И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР №77195.157.14, МЕСТНОСТ “БАЛАКЛИ”, ЗЕМЛИЩЕ ГР.ХАСКОВО.
16. ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМИ И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР №77195.157.15, МЕСТНОСТ “БАЛАКЛИ”, ЗЕМЛИЩЕ ГР.ХАСКОВО.
17. ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ.
18.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА В НАИМЕНОВАНИЕТО И СЪСТАВА НА ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА.
19.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК АНЮТА ЛОЗЕВА ОТНОСНО: ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ОТРЕЖДАНЕ НА ОБЕКТ “НЕЗАВЪРШЕНА СЕКЦИЯ 33 – VІІІ ОТ ЖИЛИЩЕН БЛОК 223, КВ.472 “ЧЕРВЕНА СТЕНА”, ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
20.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2010 Г.
21.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТПУСКАНЕ НА ПЕРСОНАЛНА ПЕНСИЯ.
22.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
 
МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.
ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:
 
На 26.04.2010 г. /понеделник /:
ПК по здравеопазване и социални дейности                     - 15.00 ч.
ПК по земеделие, горско стопанство и проблемите
на кметствата                                                                   - 16.00 ч.
ПК по общинска собственост                                            - 17.00 ч.
 
На 27.04.2010 г. /вторник /:
ПК по ТСУ и екология                                                        - 16.00 ч.
ПК по бюджет                                                                    - 17.00 ч.
 
На 28.04.2010 г. /сряда/:
ПК пообразование, култура, вероизповедания,
младежта, спорта и туризма                                               - 15.00 ч.
ПК по транспорт                                                                 - 16.00 ч.
ПК по законността, контрол по изпълнение
решенията на ОбС и следприватизационен контрол             - 17.00 ч.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
                             /Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art