A+ A A-

Заседание 28.05.2010

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ХАСКОВО

 

С В И К В А М:

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

НА ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ

НА 28 МАЙ 2010 ГОД./ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч. В ЗАЛА “ХАСКОВО”

 

С ПРОЕКТ ЗА СЛЕДНИЯ

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

     1.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ.

     2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА “ЦЕНТЪР ЗА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА І - ХАСКОВО” ЕООД И ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ЛИКВИДАЦИЯ.

     3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ОТ ОП “ЕКОПРОГРЕС” – ГР.ХАСКОВО.

     4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

     5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

     6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

     7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

     8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДАЖБА.

     9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ОЦЕНКИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ЗА КОИТО ИМА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДАЖБА.

     10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО УЧАСТИЕ НА ОБЩИНАТА В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И ПРИВАТИЗАЦИЯ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: УПЪЛНОМОЩАВАНЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБЩИНА ХАСКОВО В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “МБАЛ” АД – ГР.ХАСКОВО ЗА НАЧИНА НА ГЛАСУВАНЕ В ПРЕДСТОЯЩОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ.

     11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО УЧАСТИЕ НА ОБЩИНАТА В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И ПРИВАТИЗАЦИЯ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: УПЪЛНОМОЩАВАНЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБЩИНА ХАСКОВО В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “МОДУС” АД – ГР.ХАСКОВО ЗА НАЧИНА НА ГЛАСУВАНЕ В ПРЕДСТОЯЩОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ.

     12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНЦЕСИОНЕН ДОГОВОР ОТ 01.03.2002 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ НА ОБЕКТ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

     13.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТПУСКАНЕ НА ПЕРСОНАЛНА ПЕНСИЯ.

     14.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

     МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

     ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:

     На 25.05.2010 г. /вторник /:

     ПК по здравеопазване и социални дейности - 15.00 ч.

     ПК по земеделие, горско стопанство и проблемите на кметствата - 16.00 ч.

     ПК по общинска собственост - 17.00 ч.

     На 26.05.2010 г. /сряда/:

     ПК по участие на общината в търговски дружества и приватизация - 15.00 ч.

     ПК по ТСУ и екология - 16.00 ч.

     ПК по бюджета - 17.00 ч.

     На 27.05.2010 г. /четвъртък/:

     ПК по образование, култура, вероизповедания, младежта, спорта и туризма - 15.00 ч. 

     ПК по законността, контрол по изпълнение решенията на ОбС и следприватизационен контрол - 17.00 ч.

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

     СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                 /Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art