A+ A A-

Заседание 25.06.2010

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО
 
 
С В И К В А М:
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
НА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ
НА 25 ЮНИ 2010 ГОД./ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч. В ЗАЛА“ХАСКОВО”
 
С ПРОЕКТ ЗА СЛЕДНИЯ
 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
 
1.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА НОВА ЧИСЛЕНОСТ И СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ХАСКОВО.
2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА В ЧИСЛЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.
3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА НОВА ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА В ДЕЙНОСТ “ХУДОЖЕСТВЕНИ ГАЛЕРИИ”.
4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА НОВА ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА НА МЕСТНА ДЕЙНОСТ - “ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО КУЛТУРАТА -ПРОФЕСИОНАЛНИ МУЗИКАЛНИ СЪСТАВИ”.
5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА НОВА ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА В  ДЕЙНОСТ “ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”.
6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ” – ГР.ХАСКОВО.
7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ.
8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ НА ЧЛ.42, Т.15 ОТ РАЗДЕЛ VІІ “ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ” В НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО ОТ ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МПС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА.
12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА.
13.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
14.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ОЦЕНКИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ЗА КОИТО ИМА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДАЖБА.
15.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
16.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО УЧАСТИЕ НА ОБЩИНАТА В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И ПРИВАТИЗАЦИЯ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ОТЧЕТИ НА ОБЩИНСКИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ЗА 2009 Г.
17.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА НА “ОБЩИНСКИ СТОКОВ ПАЗАР” ЕООД – ГР.ХАСКОВО.
18.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА “МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПОРТНА МЕДИЦИНА” ЕООД И ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ЛИКВИДАЦИЯ.
19.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ДЪРВА ЗА ГОРЕНЕ ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2010-2011 Г.
20.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА В НАИМЕНОВАНИЕТО И СЪСТАВА НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПО СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ.
21.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТКРИВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА “ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА МЛАДЕЖИ, НАПУСКАЩИ СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ИНСТИТУЦИЯ ДДЛРГ “ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – ГР.ХАСКОВО”, ИЗГРАДЕНО С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД, КАТО ДЕЛЕГИРАНА ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТ.
22. ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ С УВРЕЖДАНИЯ “МАРИНА” – ГР.ХАСКОВО.
23.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН -СХЕМА И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ВЪЗДУШНА ЛИНИЯ 110 KV ГПЕЦ “ХАСКОВО” – ПОДСТАНЦИЯ “УЗУНДЖОВО”. 
24.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН -СХЕМА И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ВЪЗДУШНА ЛИНИЯ 110 KV ГПЕЦ “ХАСКОВО” – ПОДСТАНЦИЯ “Д.КАНЕВ”.
25.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 77195.374.12 МЕСТНОСТ “ХАЛИЛОВО” ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ХАСКОВО.
26.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕИМЕНУВАНЕ НА УЛИЦА В ГРАД ХАСКОВО.
27.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
28.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНЦЕСИОНЕН ДОГОВОР ОТ 01.03.2002 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ НА ОБЕКТ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
29.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УДОСТОЯВАНЕ СЪС ЗВАНИЕТО “ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ХАСКОВО”.
30.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
 
МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.
ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:
 
На 21.06.2010 г. /понеделник/:
ПК по здравеопазване и социални дейности                   - 15.00 ч 
ПК по земеделие, горско стопанство и проблемите
на кметствата                                                                  - 16.00 ч.
ПК по общинска собственост                                           - 17.00 ч.
 
На 22.06.2010 г. /вторник/:
ПК по участие на общината в търговски дружества
и приватизация                                                               - 15.00 ч.
ПК по ТСУ и екология                                                      - 16.00 ч.
ПК по бюджета                                                               - 17.00 ч.
 
На 23.06.2010 г. /сряда/:
ПК пообразование, култура, вероизповедания,
младежта, спорта и туризма                                          - 15.00 ч.
ПК по транспорт                                                            - 16.00 ч.
ПК по законността, контрол по изпълнение
решенията на ОбС и следприватизационен контрол        - 17.00 ч.
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
                       /Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art