A+ A A-

Заседание 27.08.2010

 

 
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО
С В И К В А М:
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
НА ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ
НА 27 АВГУСТ 2010 ГОД./ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч. В ЗАЛА“ХАСКОВО”
 
С ПРОЕКТ ЗА СЛЕДНИЯ
 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
 
1.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА, ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ, СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯТ ДЪЛГ И СТРОИТЕЛНАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ  НА 2010 Г.
2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАНИ БЮДЖЕТ И СТРОИТЕЛНА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА 2010 Г.
3.ОСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ФИНАНСОВ АНГАЖИМЕНТ ПОД ФОРМАТА НА ЗАПИС НА ЗАПОВЕД В РАЗМЕР НА ОТПУСНАТИЯ АВАНС ПО ПРОЕКТ: “ПОДОБРЯВАНЕ НА ПАРКОВА СРЕДА И ПЕШЕХОДНИ ЗОНИ ЗА ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА В ГРАД ХАСКОВО”.
4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕРЕГИСТРИРАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ – ДИСПАНСЕРИ.
5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ЗАКРИВАНЕ НА ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА №13 “СНЕЖАНКА”, КВ.”БОЛЯРОВО” – ГРАД ХАСКОВО И РАЗКРИВАНЕ НА ЕДНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ГРУПА КЪМ ОДЗ №17 “ИГЛИКА” – ГРАД ХАСКОВО С МЯСТО КВ.”БОЛЯРОВО”.
6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ВЪВЕЖДАНЕ СИСТЕМАТА НА ДЕЛЕГИРАНИ БЮДЖЕТИ В ОСЕМ ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОСЕМ ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ХАСКОВО.
7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПАРАЛЕЛКИ ПО ЧЛ.11, АЛ.1, Т.2 И Т.3 ОТ НАРЕДБА №7 НА МОН ОТ 29.12.2000 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА УЧЕБНАТА 2010/2011 ГОДИНА.
8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧАСТИЕ НА ОБЩИНА ХАСКОВО В РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ РЕГИОН “ХАСКОВО, ДИМИТРОВГРАД И МИНЕРАЛНИ БАНИ”.
9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №536 ОТ 30.04.2010 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.
10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДАЖБА.
11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА В СПИСЪКА НА ИМОТИ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
13.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНАХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА.
14.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ НА ВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ОБЩИНСКИ ИМОТ.
15.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ОТМЯНА НА РЕШЕНИЕ №37/25.01.2008 Г. И РЕШЕНИЕ №287/06.03.2009 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.
16.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ В ОБЩИНСКО ЖИЛИЩЕ.
17.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА НУЖДИТЕ НА ДКТ “ИВАН ДИМОВ” – ГР.ХАСКОВО.
18.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА НУЖДИТЕ НА СПОРТЕН КЛУБ.
19.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
20.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №38 ОТ 25.01.2008 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.
21. ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
22.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН-СХЕМА И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ОПТИЧНА КАБЕЛНА ЛИНИЯ НА “МОБИЛТЕЛ” ЕАД ХАСКОВО - КЪРДЖАЛИ.
23.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ ЗА ЧАСТ ОТ Ж.Р.”ХИСАРЯ”, ПАРК “ЯМАЧА” И Ж.Р.”МЛАДЕЖКИ ХЪЛМ”.
 24.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМА И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.26.10, МЕСТНОСТ “ГЬОТ ТЕПЕ” ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ХАСКОВО.
25.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.450.27 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ХАСКОВО, МЕСТНОСТ “СУЧУКМАЗ”.
26.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМИ ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.208.5, МЕСТНОСТ “УВАТА”, ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ХАСКОВО.
27.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №084031, МЕСТНОСТ “САТМАЛДЕРЕ”, ЗЕМЛИЩЕ С.ГАРВАНОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО.
28.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМА И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ, ПЪТНА ВРЪЗКА ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №045009, МЕСТНОСТ “КАЙРЯКА”, ЗЕМЛИЩЕ С.КЛОКОТНИЦА, ОБЩИНА ХАСКОВО.
29.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ И ПЛАН-СХЕМА ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.334.22, МЕСТНОСТ “БЮКЯ”, ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ХАСКОВО.
30.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТКРИВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА “ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА” ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА В РИСК КАТО ДЕЛЕГИРАНА ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТ.
31.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАД ЗА АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА И ОЦЕНКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ В ОБЩИНА ХАСКОВО, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЯНЕТО НА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ.
32.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛА ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА.
33.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА ОТ М.ЯНУАРИ 2010 Г. ДО М.ЮНИ 2010 Г.
34.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
 
МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.
ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:
 
На 23.08.2010 г. /понеделник/:
ПК по здравеопазване и социални дейности                 - 15.00 ч.
ПК по общинска собственост                                          - 17.00 ч.
 
На 24.08.2010 г. /вторник/:
ПК по участие на общината в търговски дружества
и приватизация                                                               - 15.00 ч.
ПК по ТСУ и екология                                                      - 16.00 ч.
ПК по бюджета                                                               - 17.00 ч.
 
На 25.08.2010 г. /сряда/:
ПК пообразование, култура, вероизповедания,
младежта, спорта и туризма                                           - 15.00 ч.
ПК по законността, контрол по изпълнение
решенията на ОбС и следприватизационен контрол     - 17.00 ч.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
                       /Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art