A+ A A-

Заседание 29.10.2010

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ХАСКОВО
 
С В И К В А М:
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
НА ТРИДЕСЕТ И ШЕСТО ЗАСЕДАНИЕ
НА 29 ОКТОМВРИ 2010 ГОД./ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч. В ЗАЛА“ХАСКОВО
 
С ПРОЕКТ ЗА СЛЕДНИЯ
 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
 
1.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО:ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ОБЩИНА ХАСКОВО ДА КАНДИДАТСТВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ”, ПРИОРИТЕТНА ОС 3: ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОХЕЗИОННА ПОЛИТИКА И НЕЙНИТЕ ЦЕЛИ В БЪЛГАРИЯ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА И СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ, МЯРКА НА ПОДКРЕПА 3: ФУНКЦИОНИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ОТ ОБЛАСТНИ ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ ЗА КОХЕЗИОННАТА ПОЛИТИКА В БЪЛГАРИЯ; ПРОЦЕДУРА BG161PO002-3.3.02 ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНИ ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ.
2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ИСКАНЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ПО РЕДА НА ЧЛ.54 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ.
3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ВЪЗМЕЗДНО ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.
4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА НОВА ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЗА КОЙТО ИМА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДАЖБА.
6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ДЪРЖАВАТА ЧРЕЗ РЕАЛНА ДЕЛБА.
7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА В СПИСЪКА НА ИМОТИ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
 8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ В СТРУКТУРАТА НА ОП „ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ” И ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ЧЛ.56 Б, АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЪРВА ЗА ОТОПЛЕНИЕ НА КЛУБОВЕТЕ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ ЗА ЗИМНИЯ СЕЗОН НА 2010/2011 Г.
10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРСКО СТОПАНСТВО И ПРОБЛЕМИТЕ НА КМЕТСТВАТА ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ РЕДА И НАЧИНА НА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЩИНСКИЯ ГОРСКИ ФОНД ПРЕЗ 2011 ГОД.
11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ОПРОЩАВАНЕ НА ДЪЛЖИМО ДЪРЖАВНО ВЗЕМАНЕ – ПОЛУЧЕНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ДО 2 ГОД.
12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ОПРОЩАВАНЕ НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА НИКОЛАЙ БИНЧЕВ НИКОЛАЕВ.
13.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТПУСКАНЕ НА ПЕРСОНАЛНА ПЕНСИЯ.
14.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
 
МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.
 
ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:
 
На 25.10.2010 г. /понеделник/:
ПК по здравеопазване и социални
дейности                                                                 - 15.00 ч.
ПК по земеделие, горско стопанство и
проблемите на кметствата                                        - 16.00 ч.
ПК по общинска собственост                                   - 17.00 ч.
 
На 26.10.2010 г. /вторник/:
ПК по бюджета                                                        - 17.00 ч.
 
На 27.10.2010 г. /сряда/:
ПК по транспорт                                                       - 16.00 ч.
ПК по законността, контрол по изпълнение
решенията на ОбС и следприватизационен контрол  - 17.00 ч.
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                   /Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art