A+ A A-

Заседание 26.11.2010

  

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ХАСКОВО
 
С В И К В А М:
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
НА ТРИДЕСЕТ И СЕДМО ЗАСЕДАНИЕ
НА 26 НОЕМВРИ 2010 ГОД./ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч. В ЗАЛА“ХАСКОВО”
 
С ПРОЕКТ ЗА СЛЕДНИЯ
 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
 
1.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛНА ГРУПА „ГЕРБ” В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗБОР НА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДИАЛОГ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ПЛОВДИВСКА СВЕТА МИТРОПОЛИЯ ОТНОСНО ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ИМОТИ С РЕЛИГИОЗНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА.
2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛНА ГРУПА „ГЕРБ” В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО, ОСВОБОЖДАВАНЕ НА РЪКОВОДСТВАТА И ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО И ИЗБОР НА РЪКОВОДСТВО И ЧЛЕНОВЕ НА НОВОСФОРМИРАНИТЕ КОМИСИИ.
3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛНА ГРУПА „ВСИЧКИ ЗА ХАСКОВО” В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.
4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛНА ГРУПА „ВСИЧКИ ЗА ХАСКОВО” В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО:ФИНАНСИРАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА МЛАДЕЖИ, НАПУСКАЩИ СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ИНСТИТУЦИЯ ДДЛРГ „ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”, ИЗГРАДЕНО С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД, ЗА М.ДЕКЕМВРИ 2010 Г.
6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ОБЩИНА ХАСКОВО ДА УЧАСТВА КАТО ПАРТНЬОР ПО ПРОЕКТ №00071115 – ПРОГРАМА „БЪЛГАРСКИТЕ БИБЛИОТЕКИ – МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ ЗА ВСЕКИ”.
7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: КАНДИДАТСТВАНЕ ПО СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ „ПОДКРЕПА ЗА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ” ЗА ПРОЕКТ: „РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ХАСКОВО”.
 8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМА И ПАРЦЕЛАРЕН ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.127.40, ГР.ХАСКОВО, М. „ДЕРЕКЬОЙ ТОПРА” .
9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМА И ПАРЦЕЛАРЕН ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.375.27, ГР.ХАСКОВО, М. „ХАЛИЛОВО” .
 10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМА И ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ, СХЕМА И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН НА ПЪТНА ВРЪЗКА ЗА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ №77195.28.6, №77195.28.7 И №77195.335.8 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ХАСКОВО, М. „БЮКЯ” .
11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПИ 77195.99.16 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО В МЕСТНОСТ „КАРАЯМАЧ” ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА ПЛОЩАДКА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА „РЕГИОНАЛНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ИНЕРТНИ ОТПАДЪЦИ” ПО ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН ХАСКОВО” – ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 Г.”
12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА 1 /ЕДИН/ ДЕКАР, ЧАСТ ОТ ПИ 000545 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ГАРВАНОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНА ЗОНА ПОЯС І ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРЪБЕН КЛАДЕНЕЦ ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА „РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ТРЕТИРАНЕ НА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ГАРВАНОВО” ПО ПРОЕКТ: „ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН ХАСКОВО” – ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 Г.”
13.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
 
МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.
ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:
 
На 22.11.2010 г. /понеделник/:
ПК по здравеопазване и социални
дейности                                                                  - 15.00 ч.
ПК по общинска собственост                                          - 17.00 ч.

На 23.11.2010 г. /вторник/:
ПК по ТСУ и екология                                                  - 16.00 ч.
ПК по бюджета                                                         - 17.00 ч.
 
На 24.11.2010 г. /сряда/:
ПК по образование, култура, вероизповедания, младежта, спорта и туризма  - 15.00 ч.
ПК по транспорт                                                             - 16.00 ч.
ПК по законността, контрол по изпълнение решенията на ОбС и следприватизационен контрол - 17.00 ч.
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО: /п/
                       /Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art