A+ A A-

Заседание 28.01.2011

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО
 
С В И К В А М:
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
НА ЧЕТИРИДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
НА 28 ЯНУАРИ 2011 ГОД./ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч. В ЗАЛА“ХАСКОВО”
 
С ПРОЕКТ ЗА СЛЕДНИЯ
 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
 
1.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ НА НАИМЕНОВАНИЕТО НА „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ХАСКОВО” ЕООД – ГР.ХАСКОВО.
2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ВТОРА КОРЕКЦИЯ НА ПЛАНА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА 2010г.
3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ СРОКОВЕ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2011 Г.
4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ ОТСТЪПКА ОТ 5 НА СТО НА ГРАЖДАНИ И ФИРМИ, ПРЕДПЛАТИЛИ ГОДИШНИЯ РАЗМЕР НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В ПЕРИОДА ОТ 01.03.2011 Г. ДО 30.04.2011 Г.
5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ДЪЛЖИМ ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК ЗА 2011 Г.
6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ЕКОЛОГИЯ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВА В БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА 2011г.. за ЗАКУПУВАНЕ НА ВАКСИНА ПРОТИВ „ХЕПАТИТ А”.
7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА „ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ ЗА СГРАДАТА НА „МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР” – ГР.ХАСКОВО КЪМ ФОНД ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ”.
8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСО: ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА „ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР.ХАСКОВО КЪМ ФОНД ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ”.
 9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСО: ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007 – 2013 Г. С ПРОЕКТ: „ХАСКОВО ДАВА ШАНС НА ТАЛАНТА”.
10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСО: ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО СХЕМА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG161PO001/1.1-12/2011 „ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ, ПРЕДЛАГАЩИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА В РИСК” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007 – 2013 Г., ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДВА ЦЕНТЪРА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП.
11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ЕВРОПЕЙСКО ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2007 – 2013 Г. INTERREGІІІ.
12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №411 ОТ 30.10.2009 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО, ЗА УЧАСТИЕ НА ОБЩИНА ХАСКОВО КАТО ПАРТНЬОР ПО ПРОЕКТ НА РСО „МАРИЦА”: „BULGARIAN–GREEKPASSPORT” /БЪЛГАРО-ГРЪЦКО ПАРТНЬОРСТВО ЧРЕЗ ПОДКРЕПА, УСЛУГИ И РЕШЕНИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ОТКРИТ РЕГИОНАЛЕН ЕКИП/ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ЕВРОПЕЙСКО ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ – ГЪРЦИЯ 2007 – 2013 Г.
13.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
14.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОВА ЧИСЛЕНОСТ И СТРУКТУРА НА ОП „ЕКОПРОГРЕС” – ГР.ХАСКОВО.
15.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ НА ЖИЛИЩЕН РАЙОН „ИЗГРЕВ”.
16.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМА И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №031027, М. „ЧИФЛИКА”, ЗЕМЛИЩЕ НА С.ВЪГЛАРОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО.
17.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЧАСТИ ОТ ЗЕМИ ПО ЧЛ.19 ОТ ЗСПЗЗ ЗА УШИРЯВАНЕ НА ПЪТ.
18.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДИАЛОГ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ПЛОВДИВСКА СВЕТА МИТРОПОЛИЯ ОТНОСНО ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ИМОТИ С РЕЛИГИОЗНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА.
19.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТПУСКАНЕ НА ПЕРСОНАЛНА ПЕНСИЯ.
 20.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА ОТ М.ЮЛИ 2010 Г. ДО М.ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ВКЛ.
21.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
 
МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.
ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:
 
 
На 24.01.2011 г. /понеделник/:
ПК по здравеопазване, екология и социални
дейности                                                                       - 15.00 ч.
ПК по земеделието, горите и проблемите на
селата                                                                           - 16.00 ч.
ПК по общинска собственост и стопанска
политика                                                                        - 17.00 ч.
 
На 25.01.2011 г. /вторник/:
ПК поТСУ и транспорт                                                   - 16.00 ч.
ПК по бюджет и финанси                                               - 17.00 ч.
 
На 26.01.2011 г. /сряда/:
ПК по евроинтеграция, участие по
оперативни програми и международни връзки             - 14.00 ч.
ПК по образование, култура, вероизповедания            - 15.00 ч.
ПК по спорт, туризъм и младежки дейности                  - 16.00 ч.
ПК по обществен ред и законност                                 - 17.00 ч.
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
                       /Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art