A+ A A-

Заседание 04.02.2011

  

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ХАСКОВО
 
С В И К В А М:
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ
НА 4 ФЕВРУАРИ 2011 ГОД./ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч. В ЗАЛА“ХАСКОВО”
 
С ПРОЕКТ ЗА СЛЕДНИЯ
 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
 
1.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОВА ЧИСЛЕНОСТ И СТРУКТУРА НА ОП „ЕКОПРОГРЕС” – ГР.ХАСКОВО.
3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ НА ЖИЛИЩЕН РАЙОН „ИЗГРЕВ”.
4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМА И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №031027, М. „ЧИФЛИКА”, ЗЕМЛИЩЕ НА С.ВЪГЛАРОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО.
5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЧАСТИ ОТ ЗЕМИ ПО ЧЛ.19 ОТ ЗСПЗЗ ЗА УШИРЯВАНЕ НА ПЪТ.
6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДИАЛОГ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ПЛОВДИВСКА СВЕТА МИТРОПОЛИЯ ОТНОСНО ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ИМОТИ С РЕЛИГИОЗНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА.
7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТПУСКАНЕ НА ПЕРСОНАЛНА ПЕНСИЯ.
8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА ОТ М.ЮЛИ 2010г.. ДО М.ДЕКЕМВРИ 2010г.. ВКЛ
9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПП „ГЕРБ” В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТМЯНА ОТКАЗА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДА ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ПП „ГЕРБ” – ХАСКОВО ПОД НАЕМ В ПОМЕЩЕНИЯ №№7 И 8 В БИЗНЕСЦЕНТЪР 2, ГР.ХАСКОВО.
10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПП „ГЕРБ” В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТМЯНА НА ЧЛ.27, ЧЛ.27 А, ЧЛ.28, ЧЛ.30, ЧЛ.35, ЧЛ.36 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ №194 ОТ 20.10.2000 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО, ИЗМЕНЯНА И ДОПЪЛВАНА 13 ПЪТ
11.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
 
МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
                       /Делян Делчев/
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art