A+ A A-

Заседание 25.02.2011

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО

С В И К В А М:
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ
НА  25 ФЕВРУАРИ 2011 ГОД./ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч.
В ЗАЛА“ХАСКОВО”
С ПРОЕКТ ЗА СЛЕДНИЯ
 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
 
1.ОБСЪЖДАНЕ ВЪЗРАЖЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ПРОТИВ: РЕШЕНИЕ №701 ОТ 04.02.2011 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО.
2.ОБСЪЖДАНЕ ВЪЗРАЖЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ПРОТИВ: РЕШЕНИЕ №702 ОТ 04.02.2011 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО.
3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА, ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ, СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ И СТРОИТЕЛНАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА 2010 Г.
4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2011 Г.
5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПП „ГЕРБ” В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОСВОБОЖДАВАНЕ НА „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ” АД – ХАСКОВО ОТ ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪК СГРАДИ И ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2011 Г.
6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА, ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ, СТРОИТЕЛНАТА ПРОГРАМА И ПЛАНА ЗА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА 2011 Г.
7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: СЪГЛАСУВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН 2011-2013 Г. И ГОДИШЕН ПЛАН ЗА 2011 Г. ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ВЪТРЕШЕН ОДИТ НА ЗВЕНО „ВЪТРЕШЕН ОДИТ”.
8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ОБЩИНА ХАСКОВО ДА КАНДИДАТСТВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013 Г., ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1: „УСТОЙЧИВО И ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ”, ОПЕРАЦИЯ 1.1. „СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА”, СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG161PO001/1.1.-1./2011 „ПОДКРЕПА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ/ОБНОВЯВАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ГРАДСКИТЕ АГЛОМЕРАЦИИ” С ПРОЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛЪЧЕТЕРАПЕВТИЧЕН КОМПЛЕКС КЪМ СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ – ХАСКОВО” ЕООД – ГР.ХАСКОВО”.
    9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
    10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО:ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
    11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА.
    12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДИАЛОГ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ПЛОВДИВСКА СВЕТА МИТРОПОЛИЯ ОТНОСНО ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ИМОТИ С РЕЛИГИОЗНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА ОТНОСНО: НЕДВИЖИМ ИМОТ НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА, НАХОДЯЩ СЕ В ГР.ХАСКОВО, УЛ.”БАНСКА”.
13.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.99.16 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ХАСКОВО /МЕСТНОСТ „КАРАЯМАЧ”/ ЗА „РЕГИОНАЛНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ИНЕРТНИ ОТПАДЪЦИ”.
14.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО:СЪГЛАСУВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ИМОТИ, ПОПАДАЩИ В СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕРИТОРИЯ И ГОРСКИ ФОНД С РЕГИСТРИ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ ЗА ИНЖЕНЕРНИ МРЕЖИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПЪТИЩА, ЗЕМЛИЩЕ С.УЗУНДЖОВО И С.АЛЕКСАНДРОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА ОБЕКТ „А-1 „МАРИЦА” ОРИЗОВО – КАПИТАН АНДРЕЕВО”, УЧАСТЪК „ОРИЗОВО-ХАРМАНЛИ” ОТ КМ 5+000 ДО КМ 71+011.31”
15.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ №000440 И №000441, М.”ЮРТА”, ЗЕМЛИЩЕ С.ТРАКИЕЦ, ОБЩИНА ХАСКОВО.
16.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМА И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРНАВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.375.8 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ХАСКОВО, М.”ХАЛИЛОВО”.
17.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМА ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ И КОМУНИКАЦИОННО-ТРАНСПОРТЕН ПЛАН ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.154.71, МЕСТНОСТ „КАБАДЖА”, ЗЕМЛИЩЕ ГР.ХАСКОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО.
18.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.450.27 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ХАСКОВО, М.”СУЧУКМАЗ”.
 19. ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМА И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КОМУНИКАЦИОННО-ТРАНСПОРТЕН ПЛАН ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.424.48 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ХАСКОВО, М.”ИДИМИРЛИ”.
20. ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМА И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КОМУНИКАЦИОННО-ТРАНСПОРТЕН ПЛАН ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.424.50 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ХАСКОВО, М.”ИДИМИРЛИ”.
21.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМА И ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ, СХЕМА И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН НА ПЪТНА ВРЪЗКА ЗА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ №77195.28.6, №77195.28.7 И №77195.335.8 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГРАД ХАСКОВО, М.”БЮКЯ”.
22.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМА И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №031027, М.„ЧИФЛИКА”, ЗЕМЛИЩЕ НА С.ВЪГЛАРОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО.
23.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЧАСТИ ОТ ЗЕМИ ПО ЧЛ.19 ОТ ЗСПЗЗ ЗА УШИРЯВАНЕ НА ПЪТ.
24.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
 
МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.
    ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЩЕ БЪДАТ, КАКТО СЛЕДВА:
На 21.02.2011 г. /понеделник/:
ПК по здравеопазване, екология и социални
дейности                                                                           - 15.00 ч.
ПК по общинска собственост и стопанска
политика                                                                            - 17.00 ч.
 
На 22.02.2011 г. /вторник/:
ПК поТСУ и транспорт                                                   - 16.00 ч.
ПК по бюджет и финанси                                               - 17.00 ч.
 
На 23.02.2011 г. /сряда/:
ПК по образование, култура, вероизповедания       - 15.00 ч.
ПК по спорт, туризъм, младежки дейности                - 16.00 ч.
ПК по обществен ред и законност                               - 17.00 ч.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
                       /Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art