A+ A A-

Заседание 07.03.2011

  

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.2 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.2 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.47, АЛ.3  ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА
 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ХАСКОВО
 
С В И К В А М:
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО /ИЗВЪНРЕДНО/ЗАСЕДАНИЕ
НА  7 МАРТ 2011 ГОД./ПОНЕДЕЛНИК/ ОТ 9.00 Ч. В ЗАЛА“ХАСКОВО”
С ПРОЕКТ ЗА СЛЕДНИЯ
 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
 
1.ОБСЪЖДАНЕ ВЪРНАТО ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО ЗА НОВО РАЗГЛЕЖДАНЕ РЕШЕНИЕ №688 ОТ 28.01.2011 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.
2.ОБСЪЖДАНЕ ВЪЗРАЖЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ПРОТИВ: РЕШЕНИЕ №701 ОТ 04.02.2011 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО.
3.ОБСЪЖДАНЕ ВЪЗРАЖЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ПРОТИВ: РЕШЕНИЕ №702 ОТ 04.02.2011 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО.
4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА, ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ, СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ И СТРОИТЕЛНАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА 2010г.
5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2010г.
6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА, ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ, СТРОИТЕЛНАТА ПРОГРАМА И ПЛАНА ЗА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА 2011г..
7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ОБЩИНА ХАСКОВО ДА КАНДИДАТСТВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013г.., ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1: „УСТОЙЧИВО И ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ”, ОПЕРАЦИЯ 1.1. „СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА”, СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG161PO001/1.1.-1./2011 „ПОДКРЕПА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ/ОБНОВЯВАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ГРАДСКИТЕ АГЛОМЕРАЦИИ” С ПРОЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛЪЧЕТЕРАПЕВТИЧЕН КОМПЛЕКС КЪМ СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ – ХАСКОВО” ЕООД – ГР.ХАСКОВО”
 8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.99.16 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ХАСКОВО /МЕСТНОСТ „КАРАЯМАЧ”/ ЗА „РЕГИОНАЛНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ИНЕРТНИ ОТПАДЪЦИ”.
9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО:СЪГЛАСУВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ИМОТИ, ПОПАДАЩИ В СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕРИТОРИЯ И ГОРСКИ ФОНД С РЕГИСТРИ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ ЗА ИНЖЕНЕРНИ МРЕЖИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПЪТИЩА, ЗЕМЛИЩЕ С.УЗУНДЖОВО И С.АЛЕКСАНДРОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА ОБЕКТ „А-1 „МАРИЦА” ОРИЗОВО – КАПИТАН АНДРЕЕВО”, УЧАСТЪК „ОРИЗОВО-ХАРМАНЛИ” ОТ КМ 5+000 ДО КМ 71+011.31”
10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ №000440 И №000441, М.”ЮРТА”, ЗЕМЛИЩЕ С.ТРАКИЕЦ, ОБЩИНА ХАСКОВО.
11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: СЪГЛАСУВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН 2011-2013 Г. И ГОДИШЕН ПЛАН ЗА 2011г.. ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ВЪТРЕШЕН ОДИТ НА ЗВЕНО „ВЪТРЕШЕН ОДИТ”.
   12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
    13.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
    14.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА.
    15.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМА И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.375.8 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ХАСКОВО, М.”ХАЛИЛОВО”.
16.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМА ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ И КОМУНИКАЦИОННО-ТРАНСПОРТЕН ПЛАН ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.154.71, МЕСТНОСТ „КАБАДЖА”, ЗЕМЛИЩЕ ГР.ХАСКОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО.
17.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.450.27 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ХАСКОВО, М.”СУЧУКМАЗ”. 
18. ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМА И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КОМУНИКАЦИОННО-ТРАНСПОРТЕН ПЛАН ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.424.48 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ХАСКОВО, М.”ИДИМИРЛИ”.
19. ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМА И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КОМУНИКАЦИОННО-ТРАНСПОРТЕН ПЛАН ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.424.50 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ХАСКОВО, М.”ИДИМИРЛИ”.
20.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМА И ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ, СХЕМА И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН НА ПЪТНА ВРЪЗКА ЗА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ №77195.28.6, №77195.28.7 И №77195.335.8 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГРАД ХАСКОВО, М.”БЮКЯ”.
21.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМА И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №031027, М.„ЧИФЛИКА”, ЗЕМЛИЩЕ НА С.ВЪГЛАРОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО.
22.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЧАСТИ ОТ ЗЕМИ ПО ЧЛ.19 ОТ ЗСПЗЗ ЗА УШИРЯВАНЕ НА ПЪТ.
23.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
 
 
   МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
                        /Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art