A+ A A-

Заседание 25.03.2011

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ХАСКОВО
 
С В И К В А М:
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ
НА  25 МАРТ 2011 ГОД./ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч. В ЗАЛА“ХАСКОВО”
С ПРОЕКТ ЗА СЛЕДНИЯ
 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
 
1.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ „ПОЛИЦИЯ” – ХАСКОВО ЗА 2010ж..
2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НЕЙНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ 2010 Г. ПО РЕДА НА НАРЕДБАТА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.
3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПГ „ДПС” ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ” ЕООД – ГР.ХАСКОВОл
4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПГ „ДПС” ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „ОБЩИНСКИ СТОКОВ ПАЗАР” ЕООД – ГР.ХАСКОВО.
            5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ  НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ХАСКОВО ПРЕЗ 2011г.
           6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ОБЩИНА ХАСКОВО ДА УЧАСТВА КАТО ПАРТНЬОР ПО ПРОЕКТ №00071115 – ПРОГРАМА „БЪЛГАРСКИТЕ БИБЛИОТЕКИ – МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ ЗА ВСЕКИ”.
            7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПГ „ГЕРБ” В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
            8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПГ „ГЕРБ” В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ.
            9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПГ „ДПС” В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА И ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
           10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА.
          11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СГРАДА – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ „РАЙНА КНЯГИНЯ” – ГР.ХАСКОВО.
            12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОП „МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР” – ГР.ХАСКОВО.
            13.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
            14.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДОСТАВЯНЕ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
            15.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №000518 И ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №000519 В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ГАРВАНОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА „РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ТРЕТИРАНЕ НА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ” В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ГАРВАНОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО.
            16.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН-СХЕМА И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА „ЯБЪЛКОВО” ЗА ГР.ХАСКОВО, ПОДОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОД ОТ ПС „ІІІ ПОДЕМ” ДО НВ 30 000 М3”.
            17.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПРОЕКТЕН ИМОТ 77195.130.36 ЗА ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОЛСКИ ПЪТ ОТ „ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ, ГОРСКИ ИЛИ ВЕДОМСТВЕН ПЪТ” В „МЕСТЕН ПЪТ”.
             18.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМА И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ, ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОНЕН ПЛАН ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №051005, М. „КОРУ ЯНЪ”, ЗЕМЛИЩЕ С.ГЪЛЪБЕЦ, ОБЩИНА ХАСКОВО.
             19.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМА И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №051027, М. „АЗАЛЪ КОРУ”, ЗЕМЛИЩЕ С.КОНУШ, ОБЩИНА ХАСКОВО.
          20.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМА И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ, ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОНЕН ПЛАН ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.539.15 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ХАСКОВО /М. „ХЪВИЛ ДЕРЕ”/
        21.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМА И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ, ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОНЕН ПЛАН ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.539.16 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ХАСКОВО /М. „ХЪВИЛ ДЕРЕ”/.
         22.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМА И ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ, СХЕМА И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН НА ПЪТНА ВРЪЗКА ЗА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ №77195.28.6, №77195.28.7 И №77195.335.8 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ХАСКОВО /М. „БЮКЯ”/
              23.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИМЕНУВАНЕ НА УЛИЦА В ИЗТОЧНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА.
              24.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
 
 
         МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.
 
         ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:
        
         На 21.03.2011 г. /понеделник/:
       ПК по земеделието, горите и проблемите на
         кметствата                                                                 - 16.00 ч.
         ПК по общинска собственост и стопанска
         политика                                                                     - 17.00 ч.
 
          На 22.03.2011 г. /вторник/:
        ПК по ТСУ и транспорт                                               - 16.00 ч.
        ПК по бюджет и финанси                                           - 17.00 ч.
 
          На 23.03.2011 г. /сряда/:
          ПК по образование, култура, вероизповедания           - 15.00 ч.
          ПК по обществен ред и законност                              - 17.00 ч.

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
                                /Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art