A+ A A-

Заседание 29.04.2011

  

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ХАСКОВО
 
С В И К В А М:
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ
НА 29 АПРИЛ 2011 ГОД./ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч. В ЗАЛА“ХАСКОВО”
С ПРОЕКТ ЗА СЛЕДНИЯ
 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
 
1.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ХАСКОВО (2011-2015г..) И ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА 2011 Г. В ОБЩИНА ХАСКОВО.
2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО В СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА ЛЕТИЩЕ ПЛОВДИВ – ЮЖНАТА ВРАТА НА БЪЛГАРИЯ”.
         3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ХР.СМИРНЕНСКИ” – ГР.ХАСКОВО, КАТО ВТОРОСТЕПЕНЕН РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ И ПРЕМИНАВАНЕТО Й НА ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ, СЧИТАНО ОТ 01.07.2011 Г.      
4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
         5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА НОВА ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ЗА КОИТО ИМА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДАЖБА.
6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА В СПИСЪКА НА ИМОТИТЕ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА.
8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА.
9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ СЪС СОБСТВЕНИК НА ИМОТ, ПОДЛЕЖАЩ НА ОТЧУЖДАВАНЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ЗЕМЛИЩАТА НА С.НИКОЛОВО, С.ОРЛОВО И ГР.ХАСКОВО.
13.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
14.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ.
15.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ, НАХОДЯЩИ СЕ В УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ХАСКОВО.
16.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ТАНЯ СТОЙНОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ОБЩЕСТВЕН РЕД И ЗАКОННОСТ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОТКРИТИТЕ С РЕШЕНИЕ №675 от 17.12.2010 Г. ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ.
17.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ТАНЯ СТОЙНОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ОБЩЕСТВЕН РЕД И ЗАКОННОСТ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ.
18.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ТАНЯ СТОЙНОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ОБЩЕСТВЕН РЕД И ЗАКОННОСТ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ЛИКВИДАЦИЯ НА „ЦЕНТЪР ЗА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА І -ХАСКОВО” ЕООД – ГР.ХАСКОВО.
19.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ТАНЯ СТОЙНОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ОБЩЕСТВЕН РЕД И ЗАКОННОСТ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА И ОСРЕБРЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО НА „ЦЕНТЪР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА І – ХАСКОВО” ЕООД – ГР.ХАСКОВО.
20.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСК СОБСТВЕНОСТ И СТОПАНСКА ПОЛИТИКА ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ОТЧЕТИ ЗА 2010 Г. НА ОБЩИНСКИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА.
21.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МАКСИМАЛНА ЦЕНА ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ЗА ЕДИН КИЛОМЕТЪР ПРОБЕГ.
22.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАРКИНГ ЗА ПРЕСТОЙ НА АВТОМОБИЛИ, ИЗВЪРШВАЩИ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ БЕЗ СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТАЗИ ДЕЙНОСТ.
23.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА В СТРУКТУРАТА НА „ОБЩИНСКА ДАНЪЧНА ДИРЕКЦИЯ”.
          24.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: СЪГЛАСУВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН 2011-2013 Г. И ГОДИШЕН ПЛАН ЗА 2011 Г. ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ВЪТРЕШЕН ОДИТ НА ЗВЕНО „ВЪТРЕШЕН ОДИТ” НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
            25.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПГ „ГЕРБ” В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО: ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДАРЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХАСКОВО.
            26.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИМЕНУВАНЕ НА УЛИЦИ В ГР.ХАСКОВО.
          27.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМА И ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ, СХЕМА И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ПЪТНА ВРЪЗКА ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.28.6, №77195.28.7 И №77195.335.8 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГРАД ХАСКОВО В МЕСТНОСТ „БЮКЯ”.
28.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
 
         МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.
         ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:
        
На 26.04.2011 г. /вторник/:
 
         ПК по здравеопазване, екология и
            социални дейности                                             - 14.00 ч. 
ПК по ТСУ и транспорт                                        - 15.00 ч.
ПК по общинска собственост и стопанска
политика                                                             - 16.00 ч.
ПК по бюджет и финанси                                    - 17.00 ч.
 
На 27.04.2011 г. /сряда/:
ПК по образование, култура, вероизповедания  - 15.00 ч.
ПК по земеделието, горите и проблемите на
селата                                                                - 16.00 ч.
ПК по обществен ред и законност                        - 17.00 ч.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
                                /Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art