A+ A A-

Заседание 27.05.2011

 
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ХАСКОВО
 
С В И К В А М:
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТО ЗАСЕДАНИЕ
НА 27 МАЙ 2011 ГОД./ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч. В ЗАЛА “ХАСКОВО”
С ПРОЕКТ ЗА СЛЕДНИЯ
 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
 
1.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ЕКОЛОГИЯ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2011 Г.
2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ЕКОЛОГИЯ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА В СЪСТАВА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА.
3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ЕКОЛОГИЯ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ХАСКОВО /2011 – 2015/ И ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА 2011 Г. В ОБЩИНА ХАСКОВО.
4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ОБЩЕСТВЕН РЕД И ЗАКОННОСТ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ЛИКВИДАЦИЯ НА „ЦЕНТЪР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА І – ХАСКОВО” ЕООД – ГР.ХАСКОВО.
5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ОБЩЕСТВЕН РЕД И ЗАКОННОСТ  ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА И ОСРЕБРЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО НА „ЦЕНТЪР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА І – ХАСКОВО” ЕООД – ГР.ХАСКОВО.
6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ОБЩИНА ХАСКОВО ДА УЧАСТВА С ПРОЕКТ „ROADS – ROADS OPEN ACCESS TO DELIVER SAFETY – ДОСТЪПНИ ПЪТИЩА ЗА БЕЗОПАСНОСТ, ЗА РЕМОНТ НА ПЪТ НКV1258 – ХАСКОВО – ХАНЧЕ КЛОКОТНИЦА І-8 /”КЕНАНА” – ХАНЧЕ КЛОКОТНИЦА/, С КОЙТО ОБЩИНА ХАСКОВО ЩЕ КАНДИДАТСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ЕВРОПЕЙСКО ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО „ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2007 – 2013”.
7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ, НАХОДЯЩИ СЕ В УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ХАСКОВО.
8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА В СПИСЪКА НА ИМОТИТЕ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА.
12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА.
13.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ СЪС СОБСТВЕНИК НА ИМОТ, ПОДЛЕЖАЩ НА ОТЧУЖДАВАНЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
14.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТКРИВАНЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ.
15.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
            16.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМА И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №031027, М. „ЧИФЛИКА”, ЗЕМЛИЩЕ С.ВЪГЛАРОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО.
            17.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЧАСТИ ОТ ЗЕМИ ПО ЧЛ.19 ОТ ЗСПЗЗ ЗА УШИРЯВАНЕ НА ПЪТ.
            18.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ №000440 И №000441, М. „ЮРТА”, ЗЕМЛИЩЕ С.ТРАКИЕЦ, ОБЩИНА ХАСКОВО.
            19.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМА И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.375.8 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ХАСКОВО /М. „ХАЛИЛОВО”/
            20.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМА ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ И КОМУНИКАЦИОННО-ТРАНСПОРТЕН ПЛАН ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.154.71, МЕСТНОСТ „КАБАДЖА”, ЗЕМЛИЩЕ ГР.ХАСКОВО.
            21.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.450.27 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ХАСКОВО /М. „СУЧУКМАЗ”/.
            22.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМА И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КОМУНИКАЦИОННО-ТРАНСПОРТЕН ПЛАН ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.424.48 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ХАСКОВО /М. „ИДИМИРЛИ”/.
            23.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМА И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕККТРОЗАХРАНВАНЕ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КОМУНИКАЦИОНННО-ТРАНСПОРТЕН ПЛАН ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.424.50 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ХАСКОВО /М. „ИДИМИРЛИ”/.
            24.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПРОЕКТЕН ИМОТ 77195.130.36 ЗА ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОЛСКИ ПЪТ ОТ „ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ, ГОРСКИ ИЛИ ВЕДОМСТВЕН ПЪТ” В „МЕСТЕН ПЪТ”.
            25.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМА И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ, ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОНЕН ПЛАН ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №051005, М.”КОРУ ЯНЪ”, ЗЕМЛИЩЕ С.ГЪЛЪБЕЦ, ОБЩИНА ХАСКОВО.
            26.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМА И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №051027, М. „АЗАЛЪ КОРУ”, ЗЕМЛИЩЕ С.КОНУШ, ОБЩИНА ХАСКОВО.
            27.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМА И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ, ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОНЕН ПЛАН ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.539.15, ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ХАСКОВО /М. „ХЪВИЛ ДЕРЕ”/.
            28.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМА И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ, ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОНЕН ПЛАН ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.539.16, ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ХАСКОВО /М. „ХЪВИЛ ДЕРЕ”/.
            29.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ ЗА КВ.123, КВ.124, КВ.125 И КВ.605, ГР.ХАСКОВО.
            30.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА КВ.655 И КВ.657, ГР.ХАСКОВО.
            31.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.742.55, ЛЕСОПАРК „КЕНАНА”, ГР.ХАСКОВО.
            32.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ И НА ПЛАНА ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 77195.429.60, 77195.429.61, 77195.429.62, 77195.429.63, 77195.429.35, 77195.429.36, 77195.429.16 И 77195.429.17, ГР.ХАСКОВО.
            33.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМА ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.128.5 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ХАСКОВО /М.”ДЕРЕКЬОЙ ТОПРА”/.
            34.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМА ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.131.4 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ХАСКОВО /М. „ДЕРЕКЬОЙ ТОПРА”/.
            35.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМА ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ, ПЛАН-СХЕМА И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.129.26 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ХАСКОВО /М. „ДЕРЕКЬОЙ ТОПРА”/.
            36.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМА ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ, ПЛАН-СХЕМА И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ, КОМУНИКАЦИОННО-ТРАНСПОРТНА СХЕМА ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.374.10 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ХАСКОВО /М. „ХАЛИЛОВО”/.
            37.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМИ И ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ, ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОНЕН ПЛАН И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ПЪТНА ВРЪЗКА ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.231.4, М. „ИДИМИРЛИ”, ГР.ХАСКОВО.
            38.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМА И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ, КОМУНИКАЦИОННО-ТРАНСПОРТЕН ПЛАН ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.424.148 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ХАСКОВО /М. „ИДИМИРЛИ”/.
            39.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМИ И ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ, КОМУНИКАЦИОННО-ТРАНСПОРТЕН ПЛАН И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ПЪТНА ВРЪЗКА ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.170.50 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ХАСКОВО /М. „БАЛАКЛИ”/.
            40.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМА И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И ПЛАН-СХЕМА ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ ЗА ЧАСТ ОТ ИМОТ №077007, М. „КУЛЕ ЕРИ”, ЗЕМЛИЩЕ С.ГОЛЕМАНЦИ, ОБЩИНА ХАСКОВО.
            41.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМИ И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ, ПЪТНА ВРЪЗКА ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №044006, М. „ТЕРС ДЕРЕ”, ЗЕМЛИЩЕ НА С.КЛОКОТНИЦА, ОБЩИНА ХАСКОВО.
            42.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТМЯНА НА РЕШЕНИЕ №648 ОТ 29.10.2010 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗМЕНИЕТО НА ЗАКОНА ГОРИТЕ И ПРИЕМАНЕ НА НОВО.
            43.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: СЪГЛАСУВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН 2011-2013 Г. И ГОДИШЕН ПЛАН ЗА 2011 Г. ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ВЪТРЕШЕН ОДИТ НА ЗВЕНО „ВЪТРЕШЕН ОДИТ” НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
            44ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УДОСТОЯВАНЕ СЪС ЗВАНИЕТО „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ХАСКОВО”.
            45.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ОПРОЩАВАНЕ НА НЕПРАВОМЕРНО ПОЛУЧЕНО ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ДО 2-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ.
            46.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
 
         МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.
 
            ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:
        
На  25.05.2011 г. /сряда/:
ПК по здравеопазване, екология и
социални дейности                                      - 15.00 ч. 
ПК по ТСУ и транспорт                                - 16.00 ч.
ПК по общинска собственост и
стопанска политика                                     - 17.00 ч.
 
На 26.05.2011 г. /четвъртък/:
ПК по образование, култура, вероизповедания     - 15.00 ч.
ПК по земеделието, горите и проблемите на
селата                                                                  - 16.00 ч.
ПК по обществен ред и законност                         - 17.00 ч.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
                                         /Делян Делчев/
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art