A+ A A-

Заседание 08.06.2011

  

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.2 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.2 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ХАСКОВО
 
С В И К В А М:
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ
НА 8 ЮНИ 2011 ГОД./СРЯДА/ ОТ 9.00 Ч. В ЗАЛА“ХАСКОВО”
 
С ПРОЕКТ ЗА СЛЕДНИЯ
 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
 
 
1.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ОБЩИНА ХАСКОВО ДА УЧАСТВА С ПРОЕКТ „ROADS – ROADS OPEN ACCESS TO DELIVER SAFETY – ДОСТЪПНИ ПЪТИЩА ЗА БЕЗОПАСНОСТ, ЗА РЕМОНТ НА ПЪТ НКV1258 – ХАСКОВО – ХАНЧЕ КЛОКОТНИЦА І-8 /”КЕНАНА” – ХАНЧЕ КЛОКОТНИЦА/, С КОЙТО ОБЩИНА ХАСКОВО ЩЕ КАНДИДАТСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ЕВРОПЕЙСКО ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО „ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2007 – 2013”.
            2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ОБЩИНА ХАСКОВО ДА УЧАСТВА В ПРОЕКТ GOOL “CAMPAIGN AGAINST YOUTH VIOLENCE – КАМПАНИЯ СРЕЩУ МЛАДЕЖКОТО НАСИЛИЕ”, ПО ПРОГРАМАТА ЗА ЕВРОПЕЙСКО ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО „ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2007-2013”, INTERREG ІІІ, ПРИОРИТЕТНА ОС 1: КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ, ОБЛАСТ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ 1.3. СЪТРУДНИЧЕСТВО И СЪВМЕСТНА РАБОТА В СФЕРАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И СОЦИАЛНОТО БЛАГОДЕНСТВИЕ, В КАЧЕСТВОТО НА ПАРТНЬОР НА ОБЩИНА КОМОТИНИ, КАТО ВОДЕЩА ОРГАНИЗАЦИЯ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ РГЪРЦИЯ И РБЪЛГАРИЯ – „ДЕЙНОСТИ ЗА СОЛИДАРНОСТ” И ЕВРОПЕЙСКА АГЕНЦИЯ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ.
            3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ОБЩИНА ХАСКОВО ДА УЧАСТВА В ПРОЕКТ “CULTURAL ELEMENTS IN THE DEVELOPMENT OF RELIGIOUS TOURISM - КУЛТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ В РАЗВИТИЕТО НА РЕЛИГИОЗНИЯ ТУРИЗЪМ” (CERT), ПО ПРОГРАМАТА ЗА ЕВРОПЕЙСКО ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО „ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2007-2013”, INTERREG ІІІ, ПРИОРИТЕТНА ОС 1.2: ЗАЩИТА, УПРАВЛЕНИЕ И            ПРОМОЦИЯ НА КУЛТУРНИТЕ РЕСУРСИ, В КАЧЕСТВОТО НА ПАРТНЬОР НА ОБЩИНА КОМОТИНИ, Р ГЪРЦИЯ КАТО ВОДЕЩА ОРГАНИЗАЦИЯ.
            4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО:  ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ОБЩИНА ХАСКОВО ДА УЧАСТВА В ПРОЕКТ “ИNTEGRATED GREEN CITIES –      ИНТЕГРИРАНИ ЗЕЛЕНИ ГРАДОВЕ”, ПО ПРОГРАМАТА ЗА ЕВРОПЕЙСКО ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО „ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2007-2013”, ПРИОРИТЕТНА ОС 1: КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ, ОБЛАСТ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ 1.1. ОПАЗВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ, В КАЧЕСТВОТО НА ПАРТНЬОР НА ОБЩИНА СОЛУН, Р ГЪРЦИЯ.
 
 
            МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.
 
 
 
           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
           СЪВЕТ – ХАСКОВО:
                                         /Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art