A+ A A-

Заседание 24.06.2011

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ХАСКОВО
 
С В И К В А М:
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ
НА 24 ЮНИ 2011 ГОД./ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч. В ЗАЛА“ХАСКОВО”
 
С ПРОЕКТ ЗА СЛЕДНИЯ
 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
 
1.ПОЛАГАНЕ КЛЕТВА ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК.
            2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УДОСТОЯВАНЕ СЪС ЗВАНИЕТО „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ХАСКОВО”.
3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ЕКОЛОГИЯ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2011 Г.
4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ЕКОЛОГИЯ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА В СЪСТАВА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА.
5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ЕКОЛОГИЯ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ХАСКОВО /2011 – 2015/ И ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА 2011 Г. В ОБЩИНА ХАСКОВО.
6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ОБЩЕСТВЕН РЕД И ЗАКОННОСТ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ЛИКВИДАЦИЯ НА „ЦЕНТЪР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА І – ХАСКОВО” ЕООД – ГР.ХАСКОВО.
7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ОБЩЕСТВЕН РЕД И ЗАКОННОСТ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА И ОСРЕБРЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО НА „ЦЕНТЪР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА І – ХАСКОВО” ЕООД – ГР.ХАСКОВО.
8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ЛИКВИДАЦИЯТА НА „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПОРТНА МЕДИЦИНА” ЕООД – ГР.ХАСКОВО.
9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ОТЧЕТИ ЗА 2010 Г. НА ОБЩИНСКИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА – ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ.
10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ, НАХОДЯЩИ СЕ В УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ХАСКОВО.
11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ, НАХОДЯЩИ СЕ В ОУ „ХР.СМИРНЕНСКИ” – ГР.ХАСКОВО.
12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ, НАМИРАЩИ СЕ В ОЗЕЛЕНЕНИ ПЛОЩИ С УСЛОВИЯ ЗА ТЯХНОТО ПОДДЪРЖАНЕ.
13.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПК ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ЕКОЛОГИЯ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ЗДРАВНА И ХУМАНИТАРНА ДЕЙНОСТ.
14.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
15.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
16.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ЗЕМЛИЩАТА НА С.НИКОЛОВО, С.ОРЛОВО И ГР.ХАСКОВО.
17.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
18.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ – СТАДИОНИ И МОТОПИСТА.
19.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА В СПИСЪКА НА ИМОТИТЕ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
20.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА В СПИСЪКА НА ИМОТИТЕ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ЗАМЯНА НА НАЛОЖЕНА ОБЕЗПЕЧИТЕЛНА МЯРКА ЧРЕЗ ВПИСВАНЕ НА ВЪЗБРАНА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ.
21.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА.
22.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА.
23.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ СЪС СОБСТВЕНИК НА ИМОТ, ПОДЛЕЖАЩ НА ОТЧУЖДАВАНЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
24.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТКРИВАНЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ.
25.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
            26.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СЕРВИТУТ И УТВЪРЖДАВАНЕ ТРАСЕТА: - НА ЗАХРАНВАЩ ВОДОПРОВОД ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЕКТ: „РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ТРЕТИРАНЕ НА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ГАРВАНОВО С ЕКАТТЕ 14550, ОБЩИНА ХАСКОВО, ОБЛАСТ ХАСКОВО”; - НА ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА СОЗ ПОЯС І ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРЪБЕН КЛАДЕНЕЦ В ЧАСТ ОТ ПИ 000545 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ГАРВАНОВО ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА „РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ТРЕТИРАНЕ НА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ГАРВАНОВО С ЕКАТТЕ 14550, ОБЩИНА ХАСКОВО”.
            27.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОЕКТ „УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИ И ЗАЩИТА ОТ НАВОДНЕНИЯ, СЕЛО ТРАКИЕЦ, ОБЩИНА ХАСКОВО” ПО ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА ЗА ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО „ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ, 2007 – 2013”; - ИЗРАЗЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ИМОТИ В ОБХВАТА НА ОБЕКТ: „КОРЕКЦИЯ НА РЕКА ОЛУ ДЕРЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛЯВА ЗАЩИТНА ДИГА, ЗЕМЛИЩЕ СЕЛО ТРАКИЕЦ, ОБЩИНА ХАСКОВО”; - ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ИМОТИ В ОБХВАТА НА ОБЕКТ: „КОРЕКЦИЯ НА РЕКА ОЛУ ДЕРЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛЯВА ЗАЩИТНА ДИГА, ЗЕМЛИЩЕ СЕЛО ТРАКИЕЦ, ОБЩИНА ХАСКОВО”.
            28.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ТАНЯ СТОЙНОВА - ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДО МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО.
            29.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
            30.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТМЯНА НА РЕШЕНИЕ №648 ОТ 29.10.2010 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗМЕНИЕТО НА ЗАКОНА ГОРИТЕ И ПРИЕМАНЕ НА НОВО.
            31.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: СЪГЛАСУВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН 2011-2013 Г. И ГОДИШЕН ПЛАН ЗА 2011 Г. ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ВЪТРЕШЕН ОДИТ НА ЗВЕНО „ВЪТРЕШЕН ОДИТ” НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
            32.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ОПРОЩАВАНЕ НА НЕПРАВОМЕРНО ПОЛУЧЕНО ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ДО 2-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ.
            33.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ОПРОЩАВАНЕ НА НЕПРАВОМЕРНО ПОЛУЧЕНО ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ДО 2-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ.
            34.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМА И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №031027, М. „ЧИФЛИКА”, ЗЕМЛИЩЕ С.ВЪГЛАРОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО.
            35.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЧАСТИ ОТ ЗЕМИ ПО ЧЛ.19 ОТ ЗСПЗЗ ЗА УШИРЯВАНЕ НА ПЪТ.
            36.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ №000440 И №000441, М. „ЮРТА”, ЗЕМЛИЩЕ С.ТРАКИЕЦ, ОБЩИНА ХАСКОВО.
            37.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМА И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.375.8 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ХАСКОВО /М. „ХАЛИЛОВО”/
            38.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМА ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ И КОМУНИКАЦИОННО-ТРАНСПОРТЕН ПЛАН ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.154.71, МЕСТНОСТ „КАБАДЖА”, ЗЕМЛИЩЕ ГР.ХАСКОВО.
            39.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.450.27 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ХАСКОВО /М. „СУЧУКМАЗ”/.
            40.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМА И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КОМУНИКАЦИОННО-ТРАНСПОРТЕН ПЛАН ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.424.48 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ХАСКОВО /М. „ИДИМИРЛИ”/.
            41.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМА И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕККТРОЗАХРАНВАНЕ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КОМУНИКАЦИОНННО-ТРАНСПОРТЕН ПЛАН ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.424.50 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ХАСКОВО /М. „ИДИМИРЛИ”/.
            42.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПРОЕКТЕН ИМОТ 77195.130.36 ЗА ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОЛСКИ ПЪТ ОТ „ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ, ГОРСКИ ИЛИ ВЕДОМСТВЕН ПЪТ” В „МЕСТЕН ПЪТ”.
            43.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМА И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ, ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОНЕН ПЛАН ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №051005, М.”КОРУ ЯНЪ”, ЗЕМЛИЩЕ С.ГЪЛЪБЕЦ, ОБЩИНА ХАСКОВО.
            44.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМА И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №051027, М. „АЗАЛЪ КОРУ”, ЗЕМЛИЩЕ С.КОНУШ, ОБЩИНА ХАСКОВО.
            45.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМА И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ, ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОНЕН ПЛАН ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.539.15, ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ХАСКОВО /М. „ХЪВИЛ ДЕРЕ”/.
            46.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМА И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ, ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОНЕН ПЛАН ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.539.16, ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ХАСКОВО /М. „ХЪВИЛ ДЕРЕ”/.
            47.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ ЗА КВ.123, КВ.124, КВ.125 И КВ.605, ГР.ХАСКОВО.
            48.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА КВ.655 И КВ.657, ГР.ХАСКОВО.
            49.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.742.55, ЛЕСОПАРК „КЕНАНА”, ГР.ХАСКОВО.
            50.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ И НА ПЛАНА ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 77195.429.60, 77195.429.61, 77195.429.62, 77195.429.63, 77195.429.35, 77195.429.36, 77195.429.16 И 77195.429.17, ГР.ХАСКОВО.
            51.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМА ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.128.5 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ХАСКОВО /М.”ДЕРЕКЬОЙ ТОПРА”/.
            52.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМА ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.131.4 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ХАСКОВО /М. „ДЕРЕКЬОЙ ТОПРА”/.
            53.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМА ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ, ПЛАН-СХЕМА И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.129.26 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ХАСКОВО /М. „ДЕРЕКЬОЙ ТОПРА”/.
            54.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМА ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ, ПЛАН-СХЕМА И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ, КОМУНИКАЦИОННО-ТРАНСПОРТНА СХЕМА ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.374.10 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ХАСКОВО /М. „ХАЛИЛОВО”/.
            55.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМИ И ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ, ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОНЕН ПЛАН И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ПЪТНА ВРЪЗКА ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.231.4, М. „ИДИМИРЛИ”, ГР.ХАСКОВО.
            56.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМА И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ, КОМУНИКАЦИОННО-ТРАНСПОРТЕН ПЛАН ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.424.148 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ХАСКОВО /М. „ИДИМИРЛИ”/.
            57.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМИ И ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ, КОМУНИКАЦИОННО-ТРАНСПОРТЕН ПЛАН И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ПЪТНА ВРЪЗКА ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.170.50 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ХАСКОВО /М. „БАЛАКЛИ”/.
            58.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМА И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И ПЛАН-СХЕМА ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ ЗА ЧАСТ ОТ ИМОТ №077007, М. „КУЛЕ ЕРИ”, ЗЕМЛИЩЕ С.ГОЛЕМАНЦИ, ОБЩИНА ХАСКОВО.
            59.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМИ И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ, ПЪТНА ВРЪЗКА ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №044006, М. „ТЕРС ДЕРЕ”, ЗЕМЛИЩЕ НА С.КЛОКОТНИЦА, ОБЩИНА ХАСКОВО.
            60.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ И ПЛАН-СХЕМА ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.127.1 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ХАСКОВО, М. „ДЕРЕКЬОЙ ТОПРА”.
            61.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМА ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ И СХЕМА НА ПЪТНА ВРЪЗКА ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.127.13 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ХАСКОВО, М. „ДЕРЕКЬОЙ ТОПРА”.
            62.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
 
 
            МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО. 
            ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:
           
На 20.06.2011 г. /понеделник/:
ПК по здравеопазване, екология и
социални дейности                                                              - 15.00 ч.
ПК по земеделието, горите и проблемите на
селата                                                                                - 16.00 ч.
ПК по общинска собственост и
стопанска политика                                                            - 17.00 ч.
 
На 21.06.2011 г. /вторник/:
ПК по ТСУ и транспорт                                                       - 16.00 ч.
ПК по бюджет и финанси                                                   - 17.00 ч.
 
На 22.06.2011 г. /сряда/:
ПК по образование, култура, вероизповедания                 - 15.00 ч.
ПК по обществен ред и законност                                     - 17.00 ч.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
                                         /Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art