A+ A A-

Заседание 15.07.2011

 

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО
 
С В И К В А М:
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
НА ПЕТДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
НА 15 ЮЛИ 2011 ГОД./ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч. В ЗАЛА“ХАСКОВО”
С ПРОЕКТ ЗА СЛЕДНИЯ
 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
 
            1.ОБСЪЖДАНЕ ВЪЗРАЖЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ №782 ОТ 24.06.2011 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.
            2.ОБСЪЖДАНЕ ВЪЗРАЖЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ №798 ОТ 24.06.2011 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.
            3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УПЪЛНОМОЩАВАНЕ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДА ИЗДАДЕ ОБЕЗПЕЧЕНИЕ ПОД ФОРМАТА НА ЗАПИС НА ЗАПОВЕД ИЛИ БАНКОВА ГАРАНЦИЯ, ЗА ПРЕДОСТАВЕНАТА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОЕКТ: „ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГР.ХАСКОВО” КЪМ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 2007 – 2013 Г.”
            4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УПЪЛНОМОЩАВАНЕ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДА ИЗДАДЕ ОБЕЗПЕЧЕНИЕ ПОД ФОРМАТА НА ЗАПИС НА ЗАПОВЕД ИЛИ БАНКОВА ГАРАНЦИЯ, ЗА ПРЕДОСТАВЕНА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОЕКТ: „ПРИЛАГАНЕ МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОБЩИНСКАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА ХАСКОВО” КЪМ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 2007 – 2013 Г.”
            5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И СДРУЖЕНИЕ „МОЯТ СВЯТ” ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА „ПРИЮТ ЗА БЕЗДОМНИ КУЧЕТА”.
            6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, НАХОДЯЩ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.НИКОЛОВО.
            7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, НАХОДЯЩИ СЕ В ОУ „СВ.ИВАН РИЛСКИ” – ГР.ХАСКОВО.
             8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ, НАМИРАЩИ СЕ В ОЗЕЛЕНЕНИ ПЛОЩИ С УСЛОВИЯ ЗА ТЯХНОТО ПОДДЪРЖАНЕ.
9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПАРАЛЕЛКИ ПО ЧЛ.11, АЛ.1, Т.2 И Т.3 ОТ НАРЕДБА №7 НА МОН ОТ 29.12.2000 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА УЧЕБНАТА 2011/2012 Г.
11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА – ПРЕИМУЩЕСТВЕНИ ПОЛЗВАТЕЛИ НА УЧИЛИЩНИ АВТОБУСИ, ПОЛУЧЕНИ СЪС ЗАПОВЕДИ ОТ МОМН ЗА ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ ОТ ОБЩИНА ХАСКОВО.
12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМА ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ И КОМУНИКАЦИОННО-ТРАНСПОРТЕН ПЛАН ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.338.4 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГРАД ХАСКОВО, М. „СУЧУКМАЗ”.
13.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ПЪТНА ВРЪЗКА ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №09101, М. „БЕЛМЕНСКИТЕ”, ЗЕМЛИЩЕ С.КЛОКОТНИЦА, ОБЩИНА ХАСКОВО.
14.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМА И ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ, СХЕМА И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН НА ПЪТНА ВРЪЗКА ЗА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ №77195.28.6, №77195.28.7 И №77195.335.8 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ХАСКОВО (М. „БЮКЯ”).
15.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТКРИВАНЕ НА РЕМОНТИРАНАТА ОБЩЕСТВЕНА КЪПАЛНЯ В КВ. „РЕПУБЛИКА” – ГР.ХАСКОВО.
16.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТМЯНА НА РЕШЕНИЕ №648/29.10.2010 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ВЪВ ВРЪЗКА С ВЛЕЗЛИЯ В СИЛА ОТ 09.04.2011 Г. НОВ ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ И ПРИЕМАНЕ НА НОВО РЕШЕНИЕ.
17.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА „ОБЩИНСКИ СТОКОВ ПАЗАР” ЕООД – ГР.ХАСКОВО.
18.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ОПРОЩАВАНЕ НА НЕПРАВОМЕРНО ПОЛУЧЕНО ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ДО 2-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ.
            19.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
 
            МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО. 
            ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:
           
На 11.07.2011 г. /понеделник/:
ПК по здравеопазване, екология и
социални дейности                                                                - 15.00 ч.
ПК по земеделието, горите и проблемите на
селата                                                                                   - 16.00 ч.
ПК по общинска собственост и
стопанска политика                                                               - 17.00 ч.
  
На 12.07.2011 г. /вторник/:
ПК по ТСУ и транспорт                                                          - 16.00 ч. 
ПК по бюджет и финанси                                                      - 17.00 ч.
 
На 13.07.2011 г. /сряда/:
ПК по образование, култура, вероизповедания                    - 15.00 ч.
ПК по обществен ред и законност                                       - 17.00 ч.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
                                          /Делян Делчев/
 
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art