A+ A A-

Заседание 20.07.2011

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.2 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.2 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО
 
С В И К В А М:
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
НА ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ
НА 20 ЮЛИ 2011 ГОД./СРЯДА/ ОТ 9.00 Ч. В ЗАЛА“ХАСКОВО”
 
С ПРОЕКТ ЗА СЛЕДНИЯ
 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
 
           
            1.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УПЪЛНОМОЩАВАНЕ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДА ИЗДАДЕ ОБЕЗПЕЧЕНИЕ ПОД ФОРМАТА НА ЗАПИС НА ЗАПОВЕД ИЛИ БАНКОВА ГАРАНЦИЯ, ЗА ПРЕДОСТАВЕНА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОЕКТ: „ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГР.ХАСКОВО” КЪМ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 2007 – 2013 Г.”
            2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УПЪЛНОМОЩАВАНЕ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДА ИЗДАДЕ ОБЕЗПЕЧЕНИЕ ПОД ФОРМАТА НА ЗАПИС НА ЗАПОВЕД ИЛИ БАНКОВА ГАРАНЦИЯ, ЗА ПРЕДОСТАВЕНА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОЕКТ: „ПРИЛАГАНЕ МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОБЩИНСКАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА ХАСКОВО” КЪМ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 2007 – 2013 Г.”
           
            МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
                                          /Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art