A+ A A-

Заседание 16.09.2011

  

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ХАСКОВО
 
С В И К В А М:
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
НА ПЕТДЕСЕТ И ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ
НА 16 СЕПТЕМВРИ 2011 ГОД./ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч. В ЗАЛА „ХАСКОВО”
С ПРОЕКТ ЗА СЛЕДНИЯ
 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
 
            1.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗБОР НА ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТТА „КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО”.
            2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗБОРНА ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩИ ДЛЪЖНОСТТА „КМЕТ НА КМЕТСТВО”.
            3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА, ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ, СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯТ ДЪЛГ И СТРОИТЕЛНАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ НА 2011 Г.      
            4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПАРАЛЕЛКИ ПО ЧЛ.11, АЛ.1, Т.2 И Т.3 ОТ НАРЕДБА №7 НА МОН ОТ 29.12.2000 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА УЧЕБНАТА 2011/2012 Г.
            5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА – ПРЕИМУЩЕСТВЕНИ ПОЛЗВАТЕЛИ НА УЧИЛИЩНИ АВТОБУСИ, ПОЛУЧЕНИ СЪС ЗАПОВЕД ОТ МОМН ЗА ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ ОТ ОБЩИНА ХАСКОВО.
            6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА №7 „ЗДРАВЕЦ” – ГР.ХАСКОВО В ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ №7 „ЗДРАВЕЦ”.
            7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, НАХОДЯЩИ СЕ В ОУ „СВ.ИВАН РИЛСКИ” – ГР.ХАСКОВО.
            8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, НАХОДЯЩ СЕ В СОУ „СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” – ГР.ХАСКОВО.
            9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ НА Т.2 И Т.3 ОТ РЕШЕНИЕ №796 ОТ 24.06.2011 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.
            10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМА ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ И КОМУНИКАЦИОННО-ТРАНСПОРТЕН ПЛАН ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.338.4 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ХАСКОВО /М. „СУЧУКМАЗ”/
            11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ПЪТНА ВРЪЗКА ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №091001, М. „БЕЛМЕНСКИ”, ЗЕМЛИЩЕ С.КЛОКОТНИЦА, ОБЩИНА ХАСКОВО.
            12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМА И ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ, СХЕМА И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН НА ПЪТНА ВРЪЗКА ЗА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ №77195.28.6, №77195.28.7 И №77195.335.8 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГРАД ХАСКОВО /М. „БЮКЯ”/
            13.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМА ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.117.23 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ХАСКОВО /М. „ДЕРЕКЬОЙ ТОПРА”/
            14.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТМЯНА НА РЕШЕНИЕ №648/29.10.2010 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ВЪВ ВРЪЗКА С ВЛЕЗЛИЯ В СИЛА ОТ 09.04.2011 Г. НОВ ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ И ПРИЕМАНЕ НА НОВО РЕШЕНИЕ.
            15.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ЕКОЛОГИЯ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА НА „ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ХАСКОВО” ЕООД – ГР.ХАСКОВО СЪС СРЕДСТВА В РАЗМЕР НА 117 Х.ЛВ. ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА 2011 Г.
            16.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОПРОЩАВАНЕ НА НЕПРАВОМЕРНО ПОЛУЧЕНО ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ДО 2-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ.
            17.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОПРОЩАВАНЕ НА ДЪЛЖИМИ ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ - НЕПРАВОМЕРНО ПОЛУЧЕНО ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ДО 2-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ И НЕПРАВИЛНО ИЗВЪРШЕНИ ОСИГУРИТЕЛНИ РАЗХОДИ В НАРУШЕНИЕ НА ЧЛ.53, АЛ.4 ОТ КСО.
            18.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТПУСКАНЕ НА ПЕРСОНАЛНА ПЕНСИЯ.
            19.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТПУСКАНЕ НА ПЕРСОНАЛНА ПЕНСИЯ НА РАДОМИР ДИНКОВ ВАСИЛЕВ.
            20.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
           
 
            МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.
           
ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ,КАКТО СЛЕДВА:
 
На 12.09.2011 г. /понеделник/:
ПК по здравеопазване, екология и социални
дейности                                                                              - 15.00 ч.
ПК по земеделие, горско стопанство и
проблемите на селата                                                           - 16.00 ч.
ПК по общинска собственост и стопанска
политика                                                                               - 17.00 ч.
 
На 13.09.2011 г. /вторник/:
ПК по ТСУ и транспорт                                                           - 16.00 ч.
ПК по бюджет и финанси                                                       - 17.00 ч.

На 14.09.2011 г. /сряда/:
ПК по образование, култура, вероизповедания                     - 15.00 ч.
ПК по обществен ред и законност                                         - 17.00 ч.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
                                         /Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art