A+ A A-

Заседание 25.11.2011

  

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ХАСКОВО
.
С В И К В А М:
.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
НА ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ
НА 25 НОЕМВРИ 2011 ГОД./ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч. В ЗАЛА„ХАСКОВО”
С ПРОЕКТ ЗА СЛЕДНИЯ
 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
            1.ПОЛАГАНЕ КЛЕТВА ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ.
            2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗБОР НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.
            3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ ЧИСЛЕНОСТТА И ПОИМЕННИЯ СЪСТАВ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.
            4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА „ОБЩИНСКИ СТОКОВ ПАЗАР” ЕООД – ГР.ХАСКОВО.
            5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЛИКВИДАТОРА НА „ЦЕНТЪР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА І – ХАСКОВО” ЕООД – ГР.ХАСКОВО, ИЗБОР НА НОВ ЛИКВИДАТОР И ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМУЩЕСТВОТО НА „ЦЕНТЪР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА І – ХАСКОВО” ЕООД – ГР.ХАСКОВО – В ЛИКВИДАЦИЯ.
            6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОСВОБОЖДАВАНЕ НА УПРАВИТЕЛЯ НА „ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ” ЕООД – ГР.ХАСКОВО И ИЗБОР НА НОВ УПРАВИТЕЛ.
            7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ОБЩИНА ХАСКОВО ДА РАЗРАБОТИ И КАНДИДАТСТВА С ПРОЕКТ: „JOINT CROSS BORDER ACTIONS TO IMPROVE AND PROMOTE THESOCIAL COHESION AMONG BULGARIA TURKEY COMMUNITIES” (СЪВМЕСТНИ ТРАНСГРАНИЧНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНА КОХЕЗИЯ МЕЖДУ БЪЛГАРСКИТЕ И ТУРСКИТЕ ОБЩИНИ).
                    8.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
 
            МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
                                    /Иван Иванов/
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art