A+ A A-

Заседание 16.12.2011

 
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО
 
С В И К В А М:
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
НА ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ
НА 16 ДЕКЕМВРИ 2011 ГОД./ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч. В ЗАЛА „ХАСКОВО”
С ПРОЕКТ ЗА СЛЕДНИЯ
 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
 
            1.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ ДЕЛЕГАТИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО И ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (НСОРБ).
            2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ ЧИСЛЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ХАСКОВО.
            3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: КОРЕКЦИЯ НА ПЛАНА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА 2011 Г.
            4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗБОР НА НОВ СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ, СЪГЛАСНО ЧЛ.35 ОТ ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ.
            5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОСВОБОЖДАВАНЕ УПРАВИТЕЛИТЕ НА „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ХАСКОВО” ЕООД И НА „ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ХАСКОВО” ЕООД, ПОРАДИ ПРИДОБИВАНЕ ПРАВО НА ПЕНСИЯ – ВЪЗРАСТ И ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ИЗБОР НА НОВИ УПРАВИТЕЛИ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ДО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС.
            6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПК ПО СПОРТ, ТУРИЗЪМ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩИНСКИ СПОРТНИ ОБЕКТИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ПО РЕДА НА ЗФВС.
            7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ВЪВЕЖДАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА ЗА ДЕЦАТА, НАВЪРШИЛИ 5-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2011-2012 Г.
            8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ОБЩИНА ХАСКОВО ДА РАЗРАБОТИ И ИЗПЪЛНИ ПРОЕКТ: „HASKOVO AND EDIRNE – CULTURE CENTRES” (ХАСКОВО И ОДРИН – КУЛТУРНИ ЦЕНТРОВЕ), РЕМОНТ НА СГРАДА НА ОП „МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР” – ГР.ХАСКОВО.
            9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ОБЩИНА ХАСКОВО ДА РАЗРАБОТИ И ИЗПЪЛНИ ПРОЕКТ: „BULGARIA – TURKEY CO OPERATION TO ACHIEVE SUSTAINABLE RESULTS IN PREVENTION OF NEGATIVE CONSEQUENCES OF FLOOD” (БЪЛГАРО-ТУРСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПРИ ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ЗАЩИТА ОТ ОТРИЦАТЕЛНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОТ НАВОДНЕНИЯ), „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ РАЗРУШЕНИ ДИГИ НА Р.ОЛУ ДЕРЕ, С.МАЛЕВО, ОБЩИНА ХАСКОВО”.
            10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХОСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА В СПИСЪКА НА ИМОТИТЕ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
            11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА НОВА ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ЗА КОИТО ИМА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДАЖБА.
            12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ.
            13.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ, НАМИРАЩИ СЕ В ОЗЕЛЕНЕНИ ПЛОЩИ С УСЛОВИЯ ЗА ТЯХНОТО ПОДДЪРЖАНЕ.
            14.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ СЪС СОБСТВЕНИК НА ИМОТ, ПОДЛЕЖАЩ НА ОТЧУЖДАВАНЕ ЗА ИЗТРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
            15.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪСТАВ НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ПО ЧЛ.8, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗАУРЕЖДАНЕ ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИ С МНОГОГОДИШНИ ЖИЛИЩНО СПЕСТОВНИ ВЛОГОВЕ.
            16.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗРАЗЯВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРАСЕ ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛЕН ГАЗОПРОВОД (КЛОН 5) ИЗВЪН УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР.ХАСКОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО.
            17.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМИ И ТРАСИРОВЪЧНИ ПЛАНОВЕ, ВОДОСНАБДЯВАНЕ И ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.216.159 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ХАСКОВО (М. „ИДИМИРЛИ”)
            18.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.188.56, М. „ЧЕРВЕНА СТЕНА”, ГР.ХАСКОВО.
            19.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.330.93 И ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИВОТ №77195.330.94 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ХАСКОВО (М. „ЧАТРЪКА”)
         20.ОБСЪДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМА И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ, ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОНЕН ПЛАН ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.154.74, М. „КАБАДЖА”, ГР.ХАСКОВО.
            21.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №001035, М. „СТОПАНСКИ ДВОР”, ЗЕМЛИЩЕ С.КОНУШ, ОБЩИНА ХАСКОВО.
            22.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМА И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ, ТРАНСПОРТНА СХЕМА ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №157024, М. „КАЛЕМ ДЕРЕ”, ЗЕМЛИЩЕ НА С.СТАМБОЛИЙСКИ, ОБЩИНА ХАСКОВО.
            23.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМИ ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №012044, М. „РЕКАТА”, ЗЕМЛИЩЕ НА С.ГАРВАНОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО.
            24.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК-КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ИНЖ.НЕДЯЛКА СТАНЕВА ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.20.106, ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ХАСКОВО, (М. „ДЕРЕКЬОЙ ТОПРА”).
            25.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ОПРОЩАВАНЕ НА НЕПРАВОМЕРНО ПОЛУЧЕНО ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ДО 2-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ.
            26.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
 
            МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.
            ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:
 
            На 12.12.2011 г. /понеделник/:
            ПК по здравеопазване, екология и
            социални дейности                                              - 15.00 ч.
            ПК по земеделието, горите и проблемите
            на селата                                                             - 16.00 ч.
            ПК по общинска собственост и
            стопанска политика                                              - 17.00 ч.
 
            На 13.12.2011 г. /вторник/:
            ПК по ТСУ и транспорт                                        - 16.00 ч.
            ПК по бюджет и финанси                                    - 17.00 ч.
 
            На 14.12.2011 г. /сряда/:
            ПК по евроинтеграция, участие по
            оперативни програми и международни връзки    - 14.00 ч.
            ПК по образование, култура, вероизповедания   - 15.00 ч.
            ПК по спорт, туризъм и младежки дейности        - 16.00 ч.
            ПК по обществен ред и законност                      - 17.00 ч.
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
                                   /Иван Иванов/
 
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art