A+ A A-

Заседание 03.02.2012

  

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
 
С В И К В А М:
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
НА ПЕТО  ЗАСЕДАНИЕ
НА 3 ФЕВРУАРИ 2012 ГОД. /ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч. В ЗАЛА „ХАСКОВО”
С ПРОЕКТ ЗА СЛЕДНИЯ
 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
 
            1.ПОЛАГАНЕ КЛЕТВА ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК.
            2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА В СЪСТАВА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.
            3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА НОВА ЧИСЛЕНОСТ И СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ХАСКОВО.
            4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА В СТРУКТУРАТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
            5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА В СТРУКТУРАТА И ЧИСЛЕНОСТТА НА ОП „ПОЧИВНО ДЕЛО” – ГР.ХАСКОВО.
            6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА В СТРУКТУРАТА И ЧИСЛЕНОСТТА НА ОП „ОБЩИНСКО ЛЕСНИЧЕЙСТВО” – ГР.ХАСКОВО.
            7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТКРИВАНЕ НА РЕМОНТИРАНАТА ОБЩЕСТВЕНА КЪПАЛНЯ В КВ. „РЕПУБЛИКА” – ГР.ХАСКОВО.
            8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА В ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ, СТРУКТУРАТА И ЧИСЛЕНОСТТА, КАКТО И ПРОМЯНА В ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОП „ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ” – ГР.ХАСКОВО, ПРОМЯНА В ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ НА „ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ” ЕООД – ГР.ХАСКОВО И ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ НА „ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ” ЕООД – ГР.ХАСКОВО.
            9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВОТО НА ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА В СТРУКТУРАТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
            10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА.
            11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА НА ЧЛ.6, АЛ.1 ОТ УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА „ОБЩИНСКИ СТОКОВ ПАЗАР” ЕООД – ГР.ХАСКОВО.
            12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ №BG161PO001-1.1.11-0029 „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП В УПИ ХV КВ.63 И ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП В УПИ ІІ, КВ.798 ПО ПЛАНА НА ГР.ХАСКОВО” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013 Г.
            13.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №8 ОТ 25.11.2011 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ОБЩИНА ХАСКОВО ДА РАЗРАБОТИ И ДА КАНДИДАТСТВА С ПРОЕКТ: „JOINT CROSS BORDER ACTIONS TO IMPROVE AND PROMOTE THE SOCIAL COHESION AMONG BULGARIA TURKEY COMMUNITIES” (СЪВМЕСТНИ ТРАНСГРАНИЧНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА КОХЕЗИЯ МЕЖДУ БЪЛГАРСКИТЕ И ТУРСКИТЕ ОБЩИНИ), „РЕМОНТ НА СПОРТНА ЗАЛА „СПАРТАК” – ГР.ХАСКОВО.
            14.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013 Г., ПРИОРИТЕТНА ОС 3 „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА”, ОПЕРАЦИЯ 3.2. „РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИИТЕ”, СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG 161PO001/3.2-02/2011: „ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОЕКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИИТЕ” С ПРОЕКТ: „РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИИТЕ”.
            15. ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР №BG161PO005/10/1.11/02/16, ПРИОРИТЕТНА ОС 1 „ПОДОБРЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА ПИТЕЙНИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ”, ПРОЦЕДУРА „ПОДОБРЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА ПИТЕЙНИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В АГЛОМЕРАЦИИ НАД 10 000 Е.Ж.” НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 Г.”, С ПРОЕКТ: „РАЗШИРЕНИЕ НА СЕЛИЩНА В И К МРЕЖА – ГР.ХАСКОВО”.
            16.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ ОТСТЪПКА ОТ 5 НА СТО НА ГРАЖДАНИ И ФИРМИ, ПРЕДПЛАТИЛИ ГОДИШНИЯ РАЗМЕР НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ДО 30.04.2012 Г.
            17.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2012 Г.
            18.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И УЧРЕДЯВАНЕ НА ОТСТЪПЕНИ ПРАВА НА СТРОЕЖ.
            19.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ, НАХОДЯЩИ СЕ В УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ХАСКОВО.
            20.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №38 ОТ 25.01.2008 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.
            21.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗАЛИ В ОП „МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР” – ГР.ХАСКОВО.
            22.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
            23.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ БЕЗ ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА НУЖДИТЕ НА КЛУБ НА ДЕЙЦИТЕ НА КУЛТУРАТА – ГР.ХАСКОВО.
            24.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ БЕЗ ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА НУЖДИТЕ НА „ОБЕДИНЕН СЪЮЗ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ” – ГР.ХАСКОВО.
            25.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
            26.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ – ЯЗОВИРИ И МИКРОЯЗОВИРИ.
            27.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ НА ВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ОБЩИНСКИ ИМОТ.
            28.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА.
            29.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
            30.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА.
            31.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ, НАМИРАЩИ СЕ В ОЗЕЛЕНЕНИ ПЛОЩИ С УСЛОВИЯ ЗА ТЯХНОТО ПОДДЪРЖАНЕ.
            32.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПРИ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД.
            33.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЦЕНИ ЗА ПАША НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
            34.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЦЕНОРАЗПИС ЦА НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
            35.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, СЪГЛАСНО ГЛАВА ПЕТА, РАЗДЕЛ І НА ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ И НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ (ПОСТАНОВЛЕНИЕ №316/24.11.2011 Г. НА МС)
            36.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ХАСКОВО ПРЕЗ 2012 Г.
            37.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.     38.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
            39.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
            40.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
            41.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗРАЗЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПАСИЩЕ-МЕРА С №025016 ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ НУЖДИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЕЛЕНА – В РАЗМЕР НА 3.000 ДКА.
            42.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ЗА ПРОКАРВАНЕ НА ПОДЗЕМНА КАБЕЛНА ЛИНИЯ ПРЕЗ ОБЩИНСКИ ИМОТИ – ПОЛСКИ ПЪТИЩА 000393, 00038, 000395, 022005, 000055, ПАСИЩА (МЕРИ) 000221, 000037 И ИМОТ №000226 (ПУСТЕЕЩА, НЕОБРАБОТВАЕМА ЗЕМЯ) ЗА НУЖДИТЕ НА „БТК” АД ЗА ВЪНШНО ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ НА БАЗОВА СТАНЦИЯ НА „ВИВАТЕЛ” №PD2291, НАМИРАЩА СЕ В ИМОТ №000067, М. „БАЛЪК ДОРАСЪ”, ЗЕМЛИЩЕ НА С.ЗОРНИЦА, ОБЩИНА ХАСКОВО.
            43.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ МЕЖДУ ОСОВИ ТОЧКИ ОТ 94 – ОТ 121 И МЕЖДУ ОТ 2839 – ОТ 120; ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА КВ.11, КВ.749 И КВ.9, ИИЗ, ГР.ХАСКОВО; ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА УПИ ХХХІ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ И СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ И УПИ ХХХІІ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ И СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ В КВ.11, ИИЗ, ГР.ХАСКОВО.
            44.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ МЕЖДУ ОСОВИ ТОЧКИ ОТ 688 – ОТ 141 – ОТ 142, КВ.1015 И КВ.1017, ЖИЛ.РАЙОН КЕНАНА, ГР.ХАСКОВО.
            45.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.118.26, М. „ДЕРЕКЬОЙ ТОПРА”, ГР.ХАСКОВО.
            46.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА БУЛ. „ОСВОБОЖДЕНИЕ” В УЧАСТЪКА МЕЖДУ УЛ. „ДРАГОМАН” И БУЛ. „ИЛИНДЕН” – ГР.ХАСКОВО.
            47.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН-СХЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА В КВ.640, КВ.639, КВ.638, КВ.633, КВ.636, КВ.611, КВ.60, КВ.51А, КВ.9, КВ.641, КВ.642, КВ.643, КВ.644, КВ.645, КВ.647, КВ.648, КВ.649, КВ.650, КВ.651, КВ.628, КВ.226, КВ.229, КВ.627, КВ.627, КВ.629, КВ.613, КВ.626, КВ.313, КВ.312, КВ.207, КВ.203Б, КВ.321, КВ.9 – (УЛ. „БРАЦИГОВО”), КВ.282 , КВ.276, КВ.278, КВ.598, КВ.281, КВ.282А, КВ.294, КВ.298, КВ.48, КВ.4, КВ.6, КВ.600, КВ.10, КВ.246, КВ.248, КВ.252, КВ.713, КВ.21, КВ.16, КВ.288, КВ.287, КВ.209, КВ.286, КВ.292, КВ.374А, КВ.374, КВ.25А, КВ.293, КВ.290, КВ.285, КВ.283, КВ.320, КВ.326, КВ.329, КВ.328А, КВ.610, КВ.15, КВ.349, КВ.52,КВ.51, КВ.324, КВ.355, КВ.357, КВ.358, КВ.358А, КВ.363, КВ.362, КВ.80, КВ.389А, КВ.753, КВ.375А, КВ.370, КВ.370А, КВ.370В, КВ.708, КВ.205, КВ.206, КВ.11, КВ.19, КВ.22, КВ.25, КВ.23, КВ.714, КВ.202, КВ.249, КВ.255, КВ.416А, КВ.409, КВ.250, КВ.340, КВ.336, КВ.334, КВ.346, КВ.344, КВ.344Б, КВ.350А, КВ.350Б ПО ПЛАНА НА ГР.ХАСКОВО.
            48.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО. 
 
            МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.
            ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:
 
            На 30.01.2012 г. /понеделник/:
            ПК по здравеопазване, екология и
            социални дейности                                                    - 15.00 ч.
            ПК по земеделието, горите и проблемите
            на селата                                                                  - 16.00 ч.
            ПК по общинска собственост и
            стопанска политика                                                   - 17.00 ч.
 
            На 31.01.2012 г. /вторник/:
            ПК по ТСУ и транспорт                                              - 16.00 ч.
            ПК по бюджет и финанси                                          - 17.00 ч.
 
            На 01.02.2012 г. /сряда/:
            ПК по евроинтеграция, участие по
            оперативни програми и международни връзки         - 14.00 ч.
            ПК по образование, култура, вероизповедания        - 15.00 ч.
            ПК по спорт, туризъм и младежки дейности             - 16.00 ч.
            ПК по обществен ред и законност                           - 17.00 ч.
 
 
            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
            СЪВЕТ – ХАСКОВО:
                                                /Иван Иванов/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art