A+ A A-

Заседание 30.03.2012


НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО


С В И К В А М:

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО НА СЕДМО  ЗАСЕДАНИЕ
НА 30 МАРТ 2012 ГОД. /ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч. В ЗАЛА „ХАСКОВО”

С ПРОЕКТ ЗА СЛЕДНИЯ
 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:


            1.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО:  ПРИЕМАНЕ НА КОРИГИРАНИ ОТЧЕТ-СМЕТКА ЗА 2011 Г. И ПЛАН-СМЕТКА ЗА 2012 Г. ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ТАКСИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО И СЛЕДВАЩИТЕ СЕ КОРЕКЦИИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2012 Г.
            2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2012-2015 ГОДИНА.
            3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ – ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ.
            4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА В СТРУКТУРАТА И ЧИСЛЕННОСТТА НА ОП „ЕКОПРОГРЕС” – ГР.ХАСКОВО.
            5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОВА ЧИСЛЕННОСТ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТТА НА ОП „МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР” – ГР.ХАСКОВО.
            6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ ПРЕДСТАВИТЕЛ  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО В ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО.
            7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ НА МАНДАТ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБЩИНА ХАСКОВО В ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК ХАСКОВО.
            8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА КРАТКОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
            9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 226 „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГОРСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙНОСТИ” ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 Г., ПОДКРЕПЕНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, С ПРОЕКТ: „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГОРСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА ХАСКОВО”.
            10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ЗАКРИВАНЕ НА ЦДГ „ЗВЕЗДИЦА” - С.ГЪЛЪБЕЦ, ОБЩИНА ХАСКОВО.
            11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛВАНЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2012 Г. И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
            12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛВАНЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2012 Г. И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
            13.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
            14.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО:УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ОТ ПЧЕЛАРИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ПЧЕЛИНИ ВЪРХУ ЗЕМИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
            15.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА.
            16.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №045001, М. „ПАРАПАН ГЬОЛ”, ЗЕМЛИЩЕ НА С.КРИВО ПОЛЕ, ОБЩИНА ХАСКОВО.
            17.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.337.55, М. „АК БАШ”, ЗЕМЛИЩЕ НА ГР.ХАСКОВО.
            18.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН-СХЕМА И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ №77195.221.32 И №77195.221.114, М. „ТЕРС ДЕРЕ”, ЗЕМЛИЩЕ НА ГР.ХАСКОВО, КАТО ЧАСТ ОТ КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА ЗА СТРОЕЖ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ №77195.221.32 И №77195.221.114, М. „ТЕРС ДЕРЕ”, ЗЕМЛИЩЕ ГР.ХАСКОВО”.
            19.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ НА ЖИЛИЩЕН РАЙОН „КЕНАНА”, ГР.ХАСКОВО.
            20.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН-СХЕМА И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ГАЗОПРОВОД – КЛОН 5, НАМИРАЩ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР.ХАСКОВО, КАТО ЧАСТ ОТ КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА ЗА СТРОЕЖ „ГАЗОСНАБДЯВАНЕ НА ОБЩИНИ ХАСКОВО И ДИМИТРОВГРАД” – ПОДОБЕКТ „РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ГАЗОПРОВОД – КЛОН 5”, НАМИРАЩ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР.ХАСКОВО”.
            21.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ЗА ПРОКАРВАНЕ НА ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕЗ ПОЛСКИ ПЪТИЩА – ПУБЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
            22.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: УТВЪРЖДАВАНЕ НА НОВ СЪСТАВ НА НАБЛЮДАТЕЛНАТА КОМИСИЯ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.
            23.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛНА ГРУПА „КОАЛИЦИЯ ЗА ХАСКОВО” В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЕНИ В ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.
            24.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
 
            МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.
            ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:
 
            На 26.03.2012 г. /понеделник/:
            ПК по здравеопазване, екология и
            социални дейности                                                   - 15.00 ч.
            ПК по земеделието, горите и проблемите
            на селата                                                                   - 16.00 ч.
            ПК по общинска собственост и
            стопанска политика                                                  - 17.00 ч.
 
            На 27.03.2012 г. /вторник/:
            ПК по ТСУ и транспорт                                           - 16.00 ч.
            ПК по бюджет и финанси                                        - 17.00 ч.
 
            На 28.03.2012 г. /сряда/:
            ПК по евроинтеграция, участие по оперативни
            програми и международни връзки                         - 14.00 ч.
            ПК по образование, култура, вероизповедания  - 15.00 ч.
            ПК по спорт, туризъм и младежки дейности        - 16.00 ч.
            ПК по обществен ред и законност                         - 17.00 ч.
 
 
 
            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
            СЪВЕТ – ХАСКОВО:
                                                /Иван Иванов/
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art