A+ A A-

Заседание 24.02.2012

  

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–ХАСКОВО
С В И К В А М:
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
НА ШЕСТО  ЗАСЕДАНИЕ
НА 24 ФЕВРУАРИ 2012 ГОД./ПЕТЪК/ОТ 9.00 Ч. В ЗАЛА „ХАСКОВО”
С ПРОЕКТ ЗА СЛЕДНИЯ
 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
 
           1.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО:  ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТЕКСТОВЕ В НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВОВ РАЗДЕЛ ІІІ „ТАКСИ ЗА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ДОМОВЕ ЗА СОЦИАЛНИ ГРИЖИ, ЛАГЕРИ И ДРУГИ ОБЩИНСКИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ”.
            2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА В СТРУКТУРАТА НА ОП „ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР” – ГР.ХАСКОВО.
            3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НЕЙНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ 2011 Г. ПО РЕДА НА НАРЕДБАТА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.
             4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА, ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ, СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯТ ДЪЛГ И СТРОИТЕЛНАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА 2011 Г.
            5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВОТО НА ВТОРОСТЕПЕНEН РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА В СТРУКТУРАТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
             6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА, ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ, СТРОИТЕЛНАТА ПРОГРАМА И ПЛАНА ЗА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА 2012 Г.
            7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УПЪЛНОМОЩАВАНЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА ПРОУЧВАНЕ И ИЗГОТВЯНЕ НА ЦЯЛОСТЕН АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СЪБИРАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА И ПОДДРЪЖКАТА НА ДЕПОТО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В С.ГАРВАНОВО НА ОП „ЕКОПРОГРЕС”.
            8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА НОВА ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЗА КОЙТО ИМА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДАЖБА.
            9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ, НАМИРАЩИ СЕ В ОЗЕЛЕНЕНИ ПЛОЩИ С УСЛОВИЯ ЗА ТЯХНОТО ПОДДЪРЖАНЕ.
            10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
            11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ БЕЗ ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
            12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
            13.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ – ЯЗОВИР В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЕЛЕНА.
            14.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ.
            15.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ.
            16.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА КВ.125 И КВ.605 ПО ПЛАНА НА ГР.ХАСКОВО.
            17.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ НА КВ.70, КВ.74 И ЖИЛ.РАЙОН „ИЗГРЕВ”, ГР.ХАСКОВО.
            18.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ИМОТ №000567, М.”КОКАРДЖА”, ЗЕМЛИЩЕ НА С.ГАРВАНОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО.
            19.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: СЪГЛАСУВАНЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН – 2012 Г. ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ВЪТРЕШЕН ОДИТ НА ЗВЕНО „ВЪТРЕШЕН ОДИТ”.
            20.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №59 ОТ 03.02.2012 Г., С КОЕТО СЕ ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА РЕШЕНИЕ №8 ОТ 25.11.2011 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.
            21.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОПРОЩАВАНЕ НА ДЪЛЖИМИ ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ.
            22.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
 
 
            МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.
 
            ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:
 
            На 20.02.2012 г. /понеделник/:
            ПК по здравеопазване, екология и
            социални дейности                                                  - 15.00 ч.
            ПК по земеделието, горите и проблемите
            на селата                                                                - 16.00 ч.
            ПК по общинска собственост и
            стопанска политика                                                 - 17.00 ч.
 
            На 21.02.2012 г. /вторник/:
            ПК по ТСУ и транспорт                                            - 16.00 ч.
            ПК по бюджет и финанси                                        - 17.00 ч.
 
 
            На 22.02.2012 г. /сряда/:
            ПК по образование, култура, вероизповедания     - 15.00 ч.
            ПК по спорт, туризъм и младежки дейности          - 16.00 ч.
            ПК по обществен ред и законност                         - 17.00 ч.
 
 
 
            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
            СЪВЕТ – ХАСКОВО:
                                                /Иван Иванов/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art