A+ A A-

Извънaредно заседание 20.01.2012

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

 
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА,
ЧЛ.47, АЛ.3 И АЛ.4, ЧЛ.46, АЛ.2,Т.1
ОТ
ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО
 
С В И К В А М:
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
 
НА ЧЕТВЪРТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ
НА 20 ЯНУАРИ 2012 ГОД. /ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч. В ЗАЛА „ХАСКОВО”
 
С ПРОЕКТ ЗА СЛЕДНИЯ
 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
           
            1. ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УПЪЛНОМОЩАВАНЕ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДА ИЗДАДЕ ОБЕЗПЕЧЕНИЕ ПОД ФОРМАТА НА ЗАПИС НА ЗАПОВЕД ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ ПО ПРОЕКТ: „РАЗШИРЕНИЕ НА СЕЛИЩНА В И К МРЕЖА – ГР.ХАСКОВО” КЪМ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 Г.”
 
            МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.
 
            ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - изтегли от тук.   
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
                                   /Иван Иванов/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art