A+ A A-

Заседание 16.09.2016 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
  
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ
ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО
 
С В И К В А М:
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
НА ТРИНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
НА 16 СЕПТЕМВРИ 2016 ГОД./ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч. В ЗАЛА“ХАСКОВО”
 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
 
1.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗБОР НА ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩИ ДЛЪЖНОСТТА „КМЕТ НА КМЕТСТВО”.
2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА КАЧЕСТВЕНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД И МАТЕРИАЛНАТА БАЗА НА ПГДС „ЦАР ИВАН АСЕН ІІ”, ГР.ХАСКОВО”, ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ”, ПРИОРИТЕТНА ОС 3: „РЕГИОНАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА”, С НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА BG16RFOP001-3.002 „ПОДКРЕПА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО.
3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ”, ПРИОРИТЕТНА ОС 1: „УСТОЙЧИВО И ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ” С НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: BG16RFOP001-1.012 – „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014-2020 – ХАСКОВО”, ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ „ГРАДСКА СРЕДА” ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ КЪМ МРРБ.
4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОМЕНИ И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА, ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ, СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ И КАПИТАЛОВАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2016 Г.
5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ ПРОМЯНА В СТРУКТУРАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ХАСКОВО.
 
 
6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА СТАТУТА И ФИНАНСИРАЩИЯ ОРГАН НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ТРАНСПОРТ „Н.Й.ВАПЦАРОВ” – ГР.ХАСКОВО, КАКТО И ПРИДОБИВАНЕ В ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ИМОТИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО.
7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА И ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО
9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО И НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ В ОБЩИНА ХАСКОВО.
10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК ГЕОРГИ ПЕЕВ ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ В ЧЛ.29 НА НАРЕДБАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА.
13.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ДЕЛБА НА СЪСОБСТВЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ.
14.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
15.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
16.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИСКАНЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ ОТ ДЪРЖАВАТА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.
17.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛВАНЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016 Г.
18.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛВАНЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016 ГОДИНА, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ СТОПАНИСВАНЕТО, ПОДДРЪЖКАТА И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ЯЗОВИРИ И ВОДОЕМИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
19.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДНИ ОБЕКТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
20.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩИНСКО ЖИЛИЩЕ НА ЗЛАТКО ГЕОРГИЕВ КОМНЕВ.
21.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
22.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ЗА ПРИСТРОЯВАНЕ КЪМ СГРАДА ПОСТРОЕНА ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
23.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГРАЖДАНЕТО НА ОБЕКТ: „МЕЖДУСИСТЕМНА ГАЗОВА ВРЪЗКА ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ” НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
24.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА В СТРУКТУРАТА И ЧИСЛЕНОСТТА НА ОП „СПОРТ И ОТДИХ” – ГР.ХАСКОВО.
25.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА В БЮДЖЕТА НА ОП „ОБЩИНСКО ЛЕСНИЧЕЙСТВО” – ГР.ХАСКОВО.
26.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ДЪРВА ЗА ОТОПЛЕНИЕ.
27.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА Т.4 И Т.5 ОТ РЕШЕНИЕ №102 ОТ 25.03.2016 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.
28.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА БАЗОВА СТАНЦИЯ №6178, НАХОДЯЩА СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №045001, М. „ПАРАПАН ГЬОЛ”, ЗЕМЛИЩЕ НА С.КРИВО ПОЛЕ, ОБЩИНА ХАСКОВО.
 
 
 
29.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ЗАДАНИЕ И ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА НЕУРЕГУЛИРАНАТА ЧАСТ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА Ж.Р. „КЕНАНА”, ГР.ХАСКОВО.
30.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТПУСКАНЕ НА ПЕРСОНАЛНА ПЕНСИЯ.
31.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
 
МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.
 
ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ, ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:
 
 
На  12 септември 2016 г. /понеделник/:
ПК по здравеопазване, екология и социални дейности  - 15.00 ч.
ПК по общинска собственост и стопанска политика  - 17.30 ч.
 
На 13 септември 2016 г. /вторник/
ПК по ТСУ и транспорт - 16.00 ч.
ПК по бюджет и финанси - 17.00 ч.
ПК по  земеделието, горите и проблемите на селата - 18.00 ч.
 
 
 
На 14 септември 2016 г. /сряда/:
ПК по образование, култура, вероизповедания - 15.00 ч.
ПК по евроинтеграция, участие в оперативни 
програми и международни връзки - 16.00 ч.
ПК по обществен ред и законност - 17.30 ч.
 
 
 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
 СЪВЕТ – ХАСКОВО:
 /Таня Захариева/
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art