A+ A A-

Заседание 22.07.2016 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ
ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО

С В И К В А М:

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
НА ДВАНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
НА 22 ЮЛИ 2016 ГОД./ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч. В ЗАЛА “ХАСКОВО”

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗБОР НА ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТТА КМЕТ НА КМЕТСТВО С.ТРАКИЕЦ.
2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА И АСАНСЬОР В СГРАДА НА РБ „ХР.СМИРНЕНСКИ” – ГР.ХАСКОВО”, ФИНАНСИРАН ПО ПРОЕКТ: „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” КЪМ МТСП.
3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПОЕМАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР №BG05M9OP001-2.004-0049, ПРОЕКТ: „ШАНС ЗА НАШИТЕ ДЕЦА”, ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНКРЕТЕН БЕНЕФИЦИЕНТ BG05M9OP001-2.004 „УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ”.
4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: КОРЕКЦИЯ НА РАЗЧЕТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА НА МЕСТНИТЕ ПРИХОДИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА 2016 Г.
5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, СЪГЛАСНО ЧЛ.12, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ.
6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА В НАИМЕНОВАНИЕТО НА ОБЕДИНЕНИТЕ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩИНА ХАСКОВО.
7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ, СВЪРЗАНИ С РАЗКОПАВАНЕ.
9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО /ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.56 ОТ ЗУТ/.
10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ХАСКОВО.
12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИТЕ ЖИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
13.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
14.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „ОБРЕДЕН ДОМ” ЕООД – ГР.ХАСКОВО.
15.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА В СТРУКТУРАТА И ЧИСЛЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА НА ОП „ЕКОПРОГРЕС” – ГР.ХАСКОВО.
16.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛВАНЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016 ГОДИНА И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ БЕЗ ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
17.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
18.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДНИ ОБЕКТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
19.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
20.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА.
21.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: УПЪЛНОМОЩАВАНЕ ДИРЕКТОРА НА ГПЧЕ „ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – ГР.ХАСКОВО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
22.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: УПЪЛНОМОЩАВАНЕ ДИРЕКТОРА НА ОУ „Н.Й.ВАПЦАРОВ” – ГР.ХАСКОВО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
23.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА В ОБХВАТА НА ДЕЙНОСТ НА ВТОРОСТЕПЕННИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ „СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА”.
24.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УВЕЛИЧАВАНЕ ПЕРСОНАЛА НА ДВАТА ЦЕНТЪРА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ НА УЛ. „ЕДИНСТВО” 21 И УЛ. „СЪГЛАСИЕ” 5.
25.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМА И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №079104, М. „ЮК БАЛЪК”, ЗЕМЛИЩЕ НА С.ГОЛЕМАНЦИ, ОБЩИНА ХАСКОВО.
26.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО:  РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ЗАДАНИЕ И ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ИНЖЕНЕРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 77195.515.31 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, М. „КЕМЕРА”, ЗЕМЛИЩЕ НА ГР.ХАСКОВО.
27.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: УДОСТОЯВАНЕ СЪС ЗВАНИЕТО „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ХАСКОВО”.
28.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТПУСКАНЕ НА ПЕРСОНАЛНА ПЕНСИЯ.
29.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ОПРОЩАВАНЕ НА ДЪЛЖИМИ ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ.
30.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА ОТ М.НОЕМВРИ 2015 Г. ДО М.ЮНИ 2016 Г.
31.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ, ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:

На 18 юли 2016 г. /понеделник/:
ПК по здравеопазване, екология и социални дейности  - 15.00 ч.
ПК по общинска собственост и стопанска политика - 17.30 ч.

На 19 юли 2016 г. /вторник/:
ПК по ТСУ и транспорт - 16.00 ч.
ПК по бюджет и финанси  - 17.00 ч.
ПК по  земеделието, горите и проблемите на селата - 17.30 ч.

На 20 юли 2016 г. /сряда/:
ПК по образование, култура, вероизповедания - 15.00 ч.
ПК по евроинтеграция, участие в оперативни програми и международни връзки - 16.00 ч.
ПК по обществен ред и законност - 17.30 ч.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Таня Захариева/

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art