A+ A A-

Молба за попечителство

До Кмета на Община Хасково
пл. "Общински" № 1
Хасково 6300

МОЛБА

От ................................................................................................................., ЕГН ......................................... ,

лична карта ................................. издадена на ........................................... от ..................................................

С постоянен адрес: ...........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Настоящ адрес: .................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Уважаеми господин кмет,

Моля да бъда назначен за Попечител на ............................................................................................................

 С настоящ адрес в .............................................................................................. с л.к.№ .................................

издадена от МВР - ............................... на ............................... г., ЕГН ...............................................................

поради следните причини:

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

(описва се фактическата обстановка,мотивите,поради които иска да бъде назначен за настойник  и родствената връзка с това лице)

 

Предлагам за:

Заместник-попечител: ....................................................................................................................................

(трите имена на лицето)

л.к.№ ............................. издадена от МВР - .................. на ................. г., ЕГН ..................................................

Прилагам следните документи:

1. Акт за раждане на лицето

2. Акт за смърт на родител                                                                      

3. Съдебно решение

4. Декларации………………броя

5. Други

Дата: ...........................

Гр./с: ...........................    С уважение: ...........................

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art