A+ A A-

Декларация за попечителство

Декларация

(попълва се от попечителите)

От ................................................................................................................., ЕГН ......................................... ,

лична карта ................................. издадена на ........................................... от ..................................................

С постоянен адрес: ...........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Настоящ адрес: .................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм лишен от родителски права;

2. Не се намирам в невъзможност да упражнявам родителски права.

Дата: ...................................      Декларатор: ............................................


ДЕКЛАРАЦИЯ

 

 

От ......................................................................................................................................................................

(трите имена на лицето)

с настоящ адрес в град .........................................................................................................................................

 с л.к. № ................................................................. ЕГН ...............................................................

Декларирам,че съм съгласен да заема длъжността заместник-попечител  на

.........................................................................................................................................................................

         (трите имена на лицето,което се поставя под попечителство)

 Дата: ...................................      Декларатор: ............................................

гр. ............................................

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art