A+ A A-

Молба за настойнически съвет

До Кмета на Община Хасково

пл. "Общински" № 1
Хасково 6300

МОЛБА

От ................................................................................................................., ЕГН ......................................... ,

лична карта ................................. издадена на ........................................... от ..................................................

С постоянен адрес: ...........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Настоящ адрес: .................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................


Уважаеми господин кмет,

Моля да бъда назначен за Настойник на ......................................................................................................................

С настоящ адрес в ......................................................................................................................................................

с л.к.№ .............................,  издадена от МВР - ................................. на ....................... .г., ЕГН .................................

поради следните причини:

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

(описва се фактическата обстановка, мотивите, поради които иска да бъде назначен за настойник  и родствената връзка с това лице)

Предлагам следния състав на настойническия съвет:

 

Заместник-настойник: .............................................................................................................................................

                                                                          (трите имена на лицето)

с л.к.№ .............................,  издадена от МВР - ................................. на ...................... .г., ЕГН .................................

Съветници:

1 ...............................................................................................................................................................................

                                                                       (трите имена на лицето)

с л.к.№ .............................,  издадена от МВР - ................................. на ...................... .г., ЕГН .................................

 

2 ...............................................................................................................................................................................

                                                                       (трите имена на лицето)

с л.к.№ .............................,  издадена от МВР - ................................. на ...................... .г., ЕГН .................................

Прилагам следните документи:

  1. Акт за раждане на лицето
  2. Акт за смърт на родител
  3. Съдебно решение
  4. Декларации………………броя
  5. Други

С уважение: ............................................

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art