A+ A A-

Декларация за настойнически съвет

Декларация

(попълва се от всеки от членовете на Настойническия съвет)

От ................................................................................................................., ЕГН ......................................... ,

лична карта ................................. издадена на ........................................... от ..................................................

С постоянен адрес: ...........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Настоящ адрес: .................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ:

1.  Не съм недееспособен;

2.  Не съм лишен от родителски права;

3.  Не съм осъден за тежки умишлени престъпления;

4.  Не се намирам в невъзможност да изпълнявам настойнически функции;

5. Личните ми интереси не са в противоречие с интересите на поставеният под  настойничество.

Дата: ...................................      Декларатор: ............................................ 

Декларация

(попълва се от всеки от членовете на Настойническия съвет)

От ................................................................................................................., ЕГН ......................................... ,

лична карта ................................. издадена на ........................................... от .................................................

С постоянен адрес: ...........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Настоящ адрес: .................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ:

 

Дата: ...................................      Декларатор: ............................................

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art