A+ A A-

Молба за законно настойничество

До Кмета на Община Хасково
пл. "Общински" № 1
Хасково 6300

МОЛБА

От ................................................................................................................., ЕГН ......................................... ,

лична карта ................................. издадена на ........................................... от ..................................................

С постоянен адрес: ...........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Настоящ адрес: .................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Уважаеми господин кмет,

Моля да ми бъде издадено удостоверение, в уверение на това, че на основание чл. 128 ал. 3 и ал. 4 от СК съм ЗАКОНЕН НАСТОЙНИК

на .................................................................................. си .............................................................................

                   /дъщеря/син/съпруга/съпруг/                                                      /трите имена/

 

с ЕГН .............................................. , л.к. № ......................................... издадена на ...................................... г.

от .....................................................................................................................................................................

С постоянен адрес: ............................................................................................................................................

С настоящ адрес: ...............................................................................................................................................

Поставен/-а под пълно запрещение,с решение на Окръжен съд – гр...................................................................... ,

по гр. д. №……………./…………………. г.

Същото ми е необходимо, за да ми послужи пред пенсионните и всички други органи и институции за защита правата и интересите на запретеният/-ата.

Прилагам:

  1. Копие от съдебно решение;
  2. Копие от лична карта - ....... бр:
  3. Акт за раждане на лицето;
  4. Акт за граждански брак;
  5. Декларация (в случаите,когато родители са законни настойници/попечители)
  6. Други

Дата: ...........................

Гр./с: ...........................    С уважение: ...........................

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art