A+ A A-

Декларация за законно настойничество

Декларация

(попълва се от родители, които са законни настойници)

От ................................................................................................................., ЕГН ......................................... ,

лична карта ................................. издадена на ........................................... от ..................................................

С постоянен адрес: ...........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Настоящ адрес: .................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм лишен от родителски права;

2. Не се намирам в невъзможност да упражнявам родителски права.

Дата: ...................................      Декларатор: ............................................

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art