A+ A A-

Дирекция "Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции"


Основни функции


Главният архитект на Община Хасково провежда и контролира, чрез Дирекция "Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции"”, действията по устройство на територията, според предоставените му правомощия по Закона за устройство на територията.
Председателства Експертния съвет по устройство на територията.
Следи и контролира спазването на действащите устройствени планове и схеми.
Предлага мотивирано пред Кмета на Община Хасково изменения на устройствени схеми и планове, както и предлага за одобряване изготвени такива.
Издава визи за проектиране.
Съгласува, одобрява или отказва съгласуването и одобряването на инвестиционните проекти.
Одобрява градоустройствени схеми.
Издава или отказва мотивирано издаването на разрешения за строеж, актове за узаконяване, удостоверения за въвеждане в експлоатация на завършени строежи от IV-та и V-та категория.
Отговаря за архитектурно–художественото оформяне на населените места в Община Хасково.


Адрес: Хасково 6300, ул. Михаил Минчев 3, етаж 1, 2 и 3


Телефонен указател


Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art