A+ A A-

"Общинска данъчна дирекция"


Основни функции на дирекцията


1.Осъществява цялостното администриране на местните данъци и такса за битови отпадъци, глоби и имуществени санкции по ЗМДТ, чрез функциите по установяване и събиране на местните данъци и такси и глоби наложени от други звена на Община Хасково;
2.Организира изготвянето и изпращането на съобщенията на задължените лица за дължимите суми;
3.Осъществява действия по събиране на просрочени задължения предвидени в ДОПК и АПК срещу неизправни длъжници по местните данъци и такси, глоби и имуществени санкции налагани по ЗМДТ;
4.Осъществява взаимодействие с други звена на Общината и външни институции за обезпечаване на контролните си функции;
5.Подпомага Дирекция “Финансово-счетоводни дейности и бюджет” при съставяне бюджета на Общината, чрез извършване на анализ и изготвяне на прогноза за касовото изпълнение на собствените приходи от местни данъци и такси;
6.Подготвя предложения за промени в Наредбата за определянето на местните данъци в Община Хасково.


основни функции по отдели:

- Приемане на данъчни декларации по ЗМДТ, изготвяне на съобщения за некоректно подадени декларации;
- Обработване, проверка и определяне размера наместните данъци на данъчно задължените лица;
- Издаване на удостоверения за данъчна оценка, преимане на искания за издаване на документи по ЗМДТ и ДОПК на физически и юридически лица.
- Оказване помощ на данъкоплатците по прилагането на нормативните разпоредби;
- Съставяне и връчване на актове за установяване на административни нарушения;
- Извършване на проверки и изготвяне на отговори по писмени запитвания на задължени лица и външни институции;
- Извършване на проверки на обекти, във връзка с правилното данъчно облагане по ЗМДТ;
- Осъществяване на контрол по прилагане на законодателството и други нормативни документи, чрез извършване на ревизии;
- Прихващане и възстановяване на надвнесени суми на физически и юридически лица по реда на ДОПК.


 - Осъществява събиране и отчитане на местните данъци и такси,такси за административни услуги и глоби, администрирани от Дирекция “Общинска данъчна дирекция” , посредством касово и безкасово инкасиране на суми, осчетоводяване задълженията и плащанията на физически и юридически лица, поддържане и равняване по партиди и вид плащане;
- Осчетоводяване на Актове за прихващане или възстановяване, Актове за установяване на задължения, Ревизионни актове, наказателни постановления по ЗМДТ, решения и други документи, пораждащи задължения;
- Поддържане актуалността на данъчната сметка;
- Извършване действия по обезпечаване на просрочените  задължения чрез анализ на  данъчната сметка на длъжника. Проверка на историята и коректността на съответния данъкоплатец.Индентифициране на необременените активи, които могат да бъдат използвани за обезпечение. 5.Изготвяне и издаване на данъчни документи, свързани с процеса по налагане на обезпечителни мерки;
- Изготвяне и изпраща покани за доброволно плащане;
- Извършване  обезпечаване на вземанията чрез подходящи обезпечителни мерки;
- Извършване замяна на обезпечителни мерки на по – сложните случаи от общия обем работа;
- Комплектоване преписки по отсрочване и разсрочване на данъчни задължения. Издаване разрешения за неотложни плащания;
- Проучване случаи, свързани с опрощаване на несъбираеми дългове към държавата и изготвяне на необходимите документи във връзка с конкретната преписка за опрощаване;
- Изготвяне на изпълнителни дела и предаването им в ТД на НАП и на съдебни изпълнители.


- Осъществяване на действия по събирането и отчитането на други приходи, такси и глоби, издадени от другите звена на Община Хасково;
- Въвеждане и събиране на такси за разрешителни за поставяне на временни обекти на Общински и частни терени;
- Администриране и събиране на наказателни постановления и глоби с фиш на всички звена на Общината;
- Даване сведения за всички задължения към Община Хасково.


Адрес на дирекцията: Хасково 6300, ул.Ал.Стамболийски 2


Телефонен указател


Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art