A+ A A-

Дирекция "Европейски и национални програми и проекти и екология"


Основни функции


Обобщава, подготвя и разработва инвестиционната политика на Община Хасково в сферата на екологията.
Реализира  мерките по опазване на околната среда и управление на зелената система.
Разработва плана за разпределение на капиталовите разходи на Община Хасково.
Издава разрешителни за депониране на хумус, земни маси и строителни отпадъци.
Издава разрешителни за депониране на производствени отпадъци.
Издава разрешителни за премахване на растителност.
Издава съгласувателно писмо за разрешаване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване, съгласно „Наредба за реда и условията за извършване  на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване”.
Издава констативен протокол за разрешаване засипването на изградени/преустроени подземни мрежи и/или съоръжения, съгласно „Наредба за реда и условията за извършване  на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване”.
Осигурява издаването на заповед за въвеждане на ВОБД.
Отговаря на писма, молби, жалби и сигнали.

Организира и координира подготовката, разработването и представянето на общински проекти за финансиране по европейски и национални програми.


Адрес: Хасково 6300, ул.Михаил Минчев 3, етаж 2 и 3 


Телефонен указател


Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art