A+ A A-

Указател на услугите (отдел „Администрация”)

административен салон


Гише № 1 , 2 и 3 - каса


 Гише № 4


-Обща молба
-Жалби нарушени граници
-Жалби незаконно строителство
-Жалби-сигнали
-Възражения / констативни актове/
-Скици
-Съгласуване и одобряване на проекти /инвестиционни
-Заявления за разрешение за строеж
-Подписка – благоустрояване
-Заявление за визи
-Заявление за издаване на заповед и  одобрение Задание ПУП
-Заявление за  заповед за разрешение за ПУП
-Заявление за заповед за одобряване на ПУП
-Заявление за  изработване на КИП
-Заявление за одобряване на КИП
-Искане за  допълване на КП
-Искане за одобряване на план за изменение на КП
-Заявление за присъствие на строителна площада
-Заявление за проверки на фундамента
-Заявление за въвеждане в експлоатация
-Заявление за удостоверение за въвеждане в експлоатация
-Заявление за разрешение за поставяне
-Заявление за  удължаване срока на РП
-Заявление за вписване в разписния лист
-Заявление  за удостоверение за   степен на завършеност
-Заявление за удостоверение за търпимост
-Заявление за удостоверение за идентичност на имоти
-Заявление за удостоверение за идентичност на адрес
-Заявление за удостоверение /общо/
-Искане за освидетелстване на строеж
-Искане за препис от документ
-Попълване  на данни в имотната  декларация
-Регистриране на технически паспорт
-Уведомление за заверка на заповедна книга
-Заявление за удостоверение  по чл.52. - §4
-Заявление за удостоверение по чл.13 - § 4
-Заявление по чл. 202
-Заявление за регистриране на етажна собственост
-Заявление за вписване на данъчни документи
-Заявление за  поправка на фактическа грешка
-Заявление за одобряване на  помощен КП
-Заявление за  издаване на разрешително за строеж. По чл.147
-Съгласуване и одобряване на инвестиционен проект, по който се издава акт за узаконяване
-Заявление за забележка към разрешение  за строеж
-Презаверка на разрешение за строеж
-Вписване на поетапност към разрешение за строеж
-Одобряване на проекти по чл. 154
-Отсичане на дърва в населени места
-Общо заявление
-Сигнал  / към дир.СИПЕ/
-Издаване на разрешение за съгласувателно писмо
-Разрешение за засипване
-Заявление за  констатиране качеството на възстановителните работи


Гише №5


-Подписка
-Молба за попечителство
-Регистриране на вероизповедание
-Заявление за   достъп до информация
-Припознаване на дете
-Заявление за  деактуване на имот
-Заявление за  ликвидиране на  съсобственост
-Заявление за общинска земя
-Заявление за  препис от документ
-Заявление за  закупуване на общинско жилище
-Заявление за  допълнително  отст. правото на строеж
-Заявление за настаняване в общинско жилище
-Възражения
-Жалба против заповед или наказателно постановление
-Входящо заявление – МДТ
-Искане за приемен ден
-Сигнали
-Възражение против глоби с фиш
-Заявление за Изнесен ритуал – граждански брак
-Заявление за Ползване на общински помещения
-Заявление за възстановяване на име
-Заявление за  пропуск – паркинг
-Удостоверение постоянен и постоянен адрес / със съдебно удостоверение/
-Опрощаване на задължения
-Оплакване от съседи
-Докладни от неправителствени организации
-Докладни от организации
-Входящи писмо с общ характер
-Признаване на чуждестранно съдебно решение
-Удостоверение за наследници със съдебно удостоверение
-Удостоверения които се издават  от дир.Общинска собственост
-Заявление за Категоризация
-Заявление за промяна на собственик/ наемател/
-Заявление за разрешение за таксиметров превоз на пътници
-Заявление за отсичане на дървета в земеделски имоти
-Уведомление за вписване на търговски обект в информационен масив
-Искане и Жалби относно транспорта
-Заявление за  навлизане в централната градска част
-Искане за музикално озвучаване
-Искане за издаване на копие от квота за тютюн  / от 2000г. до 2006г./
-Изчисляване на туристически  данък на туристически обекти по месеци
-Заявление  за навлизане в централната градска част


Гише № 6


-Проверка на задължения
-Връчване на  еднократно/ РП/
-Документи за обществена поръчка


Гише № 7


-Въвеждане на фишове и НП / без тези на отдел  на КОРЗ/
-Справки по фишове

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art