A+ A A-

Молба за признаване на чуждестранно съдебно решение

До Кмета на Община Хасково
пл. "Общински" № 1
Хасково 6300

МОЛБА

От ...................................................................................................................................................................

/собствено, бащино, фамилно име;  ЕГН /

........................................................................................................................................................................

/настоящ адрес, постоянен адрес/

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  КМЕТЕ,

МОЛЯ  на основание чл.118, ал.1 от Кодекса на международното частно право, да признаете чуждестранно съдебно решение:

 

....................................................................................................................................................................................... ,

                                       /№, дата на издаване, съд, държава/

Прилагам:

1. Препис от съдебно решение, заверен от чуждестранен съд, който го е издал № .............................

2. Удостоверение от същия съд, че решението е влязло в сила.

3. Декларация /нотариално заверена/ по чл.117, т.3 и т.4 от Кодекс по международното частно право.

4. Пълномощно /ако не се подава лично/

5. Бракът е сключен в ................................................................................................................., през ............. ./година /.

Забележка: Всички документи да са легализирани или снабдени с “апостил” на държавата на издаването, както и с превод на български език, заверен от Министерството на външните работи.

 

Дата: ........................           С уважение: ........................

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art